ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยและการประสานงานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • พิมพ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. รองอธิบดีสมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยและการประสานงานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญฉันทนี และเจ้าหน้าที่ของสตส.ทุกส่วนฝ่ายเข้าร่วมประชุม

03

04