ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์​อาหารของอาเซียน​

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. รักษาการผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย และนางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์ ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน ด้านสารตกค้างยาสัตว์) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน ครั้งที่ 16-2/2562 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี ดร.ปนัดดา ซิลวา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมสรุปท่าทีผู้แทนไทยสำหรับการประชุม The 14th Meeting of the ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)

21407

21408

21409

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์