-----------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ ขอความอนุเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in) ตอบแบบวัดความรับรู้

 

  

   01in      

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์

      01out          

    ภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in)      

-----------------------------------------------------------------------------------

ประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี  รักษาการผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย และหัวหน้ากลุ่มฯทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา กับผู้แทนจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  เพื่อใช้ประกอบกับกระบวนการรับตัวอย่างและรายงานผลทดสอบในกิจกรรมต่างๆ  ณ ห้องประชุม 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

117237

117238

117242

374896

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์