การตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย คุณสุวรรณา จารุนุช หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน คุณสุดธิดา หมีทอง ผู้ตรวจประเมินวิชาการ (วัตถุอันตรายทางปศุสัตว์) ดร.ดริษ กวักเพฑูรย์ ผู้ตรวจประเมินวิชาการ (ยาสัตว์/ยาสัตว์ตกค้าง:เคมี) ผศ.ดร.ภูฌิกา งามวงศ์สถิต ผู้ตรวจประเมินวิชาการ (กลุ่มนม/ยาสัตว์: จุลชีววิทยา) คุณทนงพันธ์ สัจจมาละ ผู้ตรวจประเมินวิชาการ (กลุ่มเนื้อสัตว์:จุลชีววิทยา) เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

05

02

01

03

04

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์