ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์

  • พิมพ์

วันที่14-16 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พร้อมทีมงานจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ ร่วมกับนายสัตวแพทย์วัลลภ ตัณฑ์พันธุ์กุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน

3801124

3801125

3801128

3801129

3801130

3801133

3842070

3842071

3842072