ประชุมทบทวนบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

  • พิมพ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี  ประชุมทบทวนบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมี  น.สพ.วรวิชญ์  วราอัศวปติ  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนมฯ น.สพ.ชัยวุฒิ  วิสุทธิ  ผู้จัดการคุณภาพสำนักฯ และบุคลากรของสำนักฯ เพื่อดำเนินงานของระบบคุณภาพของสำนักฯให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อให้มั่นใจในการบริหารงานมีคุณภาพและคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

56467

56468

56469

56470