โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ สำหรับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน

วันศุกร์ที่ 2 สค 62 เวลา 14.30 น. ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ปทุมธานี

       น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ สำหรับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จัดโดย ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหารสาขาสารตกค้างยาสัตว์ (AFRL for VDR) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปทุมธานีระหว่างวันที่ 30 กค-2 สค 62และนอกจากนี้ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรรับเชิญได้แก่ Dr. Joachim Polzer และ Dr. Wolfgang Radeck ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งสหภาพยุโรป

      ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งหมด 18 คน พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับความรู้เรื่องการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ตามเกณฑ์ของสหภาพยุโรปและยังได้เรียนวิธีการวิเคราะห์ nitroimidazoles ที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหารสาขาสารตกค้างยาสัตว์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลการทดสอบของตนเองและประเทศคู่ค้า และยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาหารระหว่างผู้เข้าอบรม

59448

59440

59442

59443

59444

59446

59447

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์