ประชุม ISO/TC 34/SC 9 Microbiology ครั้งที่ 38 และการประชุมประจำปีของ CEN/TC 275/WG 6 Food analysis – Horizontal methods/Microbiology of Food Chain

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการร่างมาตรฐานการทดสอบทางจุลชีววิทยาระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ อนุญาตให้นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ น.สพ.พิเชษฐ์ กุมภาว์ นางสาวจนัญญา สุขเพสน์ นางสาวนันทัชพร ลินทรัตน์ศิริกุล และนายเกรียงไกร เกื้อกูล เข้าร่วมประชุม ISO/TC 34/SC 9 Microbiology ครั้งที่ 38 และการประชุมประจำปีของ CEN/TC 275/WG 6 Food analysis – Horizontal methods/Microbiology of Food Chain ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ UNI, Milan ประเทศอิตาลี ในฐานะผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อร่วมกำหนดแผนการจัดทำและพิจารณาร่างวิธีทดสอบมาตรฐานทางจุลชีววิทยา และทบทวนแก้ไขวิธีทดสอบเดิมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นคณะร่วมทำงานของ ISO และให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ของคณะกรรมการสหภาพยุโรป CEN

IMG 7574

IMG 7573

IMG 7575

IMG 7571สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์