ประชุมวิชาการด้านยาสัตว์ ณ Anses-ANMV สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  • พิมพ์

น.สพ. วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้ สพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา พร้อมด้วย น.สพ.ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน และนางสาวอรุณี ทรงความเจริญ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านยาสัตว์ ณ Anses-ANMV สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการยาสัตว์
- ระบบการจัดการสารสนเทศในห้องปฏิบัติการยาสัตว์
- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการยาสัตว์
- การสำรวจยาสัตว์และเชื้อดื้อยา
- การตรวจสอบยาสัตว์โดยใช้เทคนิค RAMAN Spectrometer

478206

478210

478211

478212

478213