ผู้ตรวจประเมินงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหาร สาขาสารตกค้างยาสัตว์

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานต้อนรับผู้ตรวจประเมินงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหาร สาขาสารตกค้างยาสัตว์ ASEAN Food Reference Laboratory for Veterinary Drug Residues (AFRL for VDR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

โดยผู้ตรวจประเมินได้แก่ Dr. Shen Ping จาก Safety Food Agency (SFA) ประเทศสิงคโปร์ และ Dr. Tran Dang Ninh จาก Reference Testing and Agri-food Culsultancy Center (RETAQ) ประเทศเวียดนาม

จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหาร สาขาสารตกค้างยาสัตว์ ว่าเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนหรือไม่ ได้รับการสนับสนุนจากในประเทศหรือให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไร

โดยห้องปฏิบัติการฯ ได้จัดการอบรมให้บุคคลากรจากประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด 10 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ รวมถึงการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน การดำเนินการโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งบุคลากรของห้องปฏิบัติการฯ ยังปฏิบัติงาน และตอบคำถามของผู้ตรวจประเมินได้ตรงตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ผลการตรวจประเมินเบื้องต้น พบว่าผู้ตรวจประเมินพึงพอใจกับการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

4554

4556

4553

4555

4557

4559

4552

4551

4558

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์