อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เร่งขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์

      อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เร่งขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์เน้นประชาชนได้รับประโยชน์ ปลอดคอรัปชั่น โปร่งใส มีคุณธรรม8 ต.ค.2562 เวลา9.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี ผอ.สตส.,ผอ.กค.,ผอ.สกม.,ตสน.,ผอ.กกจ.,ร่วมมอบนโยบายในครั้งนี้ สำนักตรวสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในส่วนกลางมีพื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมปศุสัตว์การการตรวจเยี่ยมและการประชุมมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563" ในวันที่8 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่ม/ ฝ่ายรวมทั้งสิ้น 339 คน(ซึ่งมีข้าราชการทั้งหมด 46 คน พนักงานราชการ 292คน ลูกจ้างประจำ 1 คน) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่เนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ศึกษาค้นคว้าวิคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการตรวสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบกำกับดูแลรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ยทอดทดโนโลยีด้านการตวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายการตรวจเยี่ยมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1.เพื่อให้ข้ราชการพนักงานราชารและลูกจ้งประจำของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับทราบร่วมกันถึงนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณผศ. 2562 จากผู้บริหารระดับสูงอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงนในด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
     2. เพื่อให้ข้ราขการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้นำเสนอแผนการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงภาพรวมในการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกรมปศุสัตว์ต่อไป
ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการปทุมธานี

l08

l06

l05

l03

l07

l11

l12

l09

l10

l01

l02

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์