อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมเตรียมพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมเตรียมพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
    15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขั้นกรรมาธิการ พร้อมด้วย รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ , รอธ.สุรเดช สมิเปรม,ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
     เพื่อชี้แจงนโยบายในการทำงาน และขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ โดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรแล๗ะสหกรณ์ เน้นการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการและผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมของกรมปศุสัตว์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
     เรื่องเพื่อทราบ มีดังนี้
1.กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. เงื่อนไขการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงบประมาณ
3.ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแผนงาน-โครงการประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 10 แผนงาน 1 รายการ 1 ผลผลิต 21โครงการ และ 37 กิจกรรม ซึ่งกลุ่มงบประมาณ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม แผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้
1)แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข๋งขันผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
2)แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
3)แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4)แผนงานยุทธศาสตร์เสริมพลังทางสังคม
5)แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6)แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7)แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8)แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
9)แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
10)แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
    ทั้งนี้เพื่อพิจารณากิจกรรมหลักภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และความเป็นไปได้ของกิจกรรม โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ และประชาชนได้อย่างแท้จริง ยกระดับคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
    ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

3531044

3531046

3531047

3531048

3531050

3531051

3531052

3531053

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์