บทความทางวิชาการ

 บทความวิชาการของสตส.

ลำดับที่

เรื่อง

 1.
  • การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพและการแปรผล (Control Chart adn Interpretation) ดาวน์โหลด
  • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย1                                                                                                         

 

 

 

 

บทความวิชาการจากหน่วยงานอื่น

ลำดับที่

เรื่อง

 1.
  • การเป้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด
  • รักไทย งามภักดิ์1, วนิดา แจ้งประจักษ์1, วีระ อิ้งสะอาด1, นารถตยา ชมนารถ1                                                
2.
  • การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาหารื้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ อี.โคไล (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล (A Study investigating alternative regiments to replace colistin mixed in feed for the treatment of E. coli infection in nursery pigs) ดาวน์โหล
  • รักไทย งามภักดิ์1, สุนิตย์ มีบำรุง1, ภานุมาศ คงปันนา2, เดชฤิทธิ์ นิลอุบล2

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์