บทความทางวิชาการ

 • พิมพ์

 บทความวิชาการของสตส.

    บทความทางวิชาการเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาและวิชาการของบทความของตนเอง


ประจำปี 2564

ลำดับที่

เรื่อง

1.
 • บทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย ดาวน์โหลด
 • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย
2.
 • การดำเนินการกับ Nonconformity ดาวน์โหลด
 • นายสัตวแพทย์ สมชาย วงศ์สมุทร
3.
 • Crisis to Opportunity: Roles of Food Testing Laboratories during COVID-19 Pandemic,  Thailand Experience ดาวน์โหลด
 • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย
4.
 • Decision Rules กฏการตัดสินใจ ดาวน์โหลด
 • นายสัตวแพทย์ สมชาย วงศ์สมุทร
5.
 • Microbiology of the food chain Method validation ISO 16140:2021 Part 3 ดาวน์โหลด
 • นายสัตวแพทย์ สมชาย วงศ์สมุทร
6.
 • Validation Guidelines For Nucleic Acid Analysis ดาวน์โหลด
 • นายสัตวแพทย์ สมชาย วงศ์สมุทร
7.
 • ISO 19036:2019 การประเมินความไม่แน่นอนของการวัด วิธีทดสอบเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยา ดาวน์โหลด
 • นายสัตวแพทย์ สมชาย วงศ์สมุทร
8.
 • การเปรียบเทียบวิธีทดสอบสารกลุ่ม aldehyde ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระหว่างการใช้ derivatizing agent ชนิด 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) และ 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride (MBTH) ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ ธิติ รุจิเชาว์
9.
 • การพัฒนาวิธีทดสอบการปลอมปนสารกลุ่ม Fluoroquinolones ในสมุนไพร 1 ฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิค high performance thin-layer chromatography ดาวน์โหลด
 • ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา  ศศิกานต์ วุฒิกานต์นนท์ รัตนาภรณ์ ชนประชา
10.
 • โครงการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ abamectin และ spinosad ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด
 • ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา องอาจ บุญบรรลุ มลทิพย์ บุญชีวิต กรรณิการ์ สีสุแล
11.
 • โครงการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Cypermethrin ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด
 • นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายองอาจ บุญบรรลุ นางสาวมลทิพย์ บุญชีวิต
12.
 • การทดสอบความใช้ได้ของการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง Chloramphenicol ในน้านมดิบ ดาวน์โหลด
 • มังตาน อ๊อสวงษ์ วิสุมน บางเมือง ปารัช ขุนพรม สมชาย วงศ์สมุทร
13.
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารพาราควอตและไกลโฟเซต ในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • วรัญญา แก้วทิพย์ ศิริวัฒน์ รายณะสุข สุนีย์ คณาพิพัฒน์ กลวิทย์ ไชยทองศรี
14.
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้าง Dexamethasone ในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค ELISA ดาวน์โหลด
 • ฉันทนา คุรุวงษ์ ณัฐนันท์ ภัทรจริยานนท์ สมใจ กลีบมาลัย นรยา ตั้งศิริทรัพย์
15.
 • การทดสอบสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสังกะสีในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-OES ดาวน์โหลด
 • สุนีย์ คณาพิพัฒน์ พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์ รัชชานนท์ รักชีพ ประภาพร วรรณาเขียว สุกัญญา พวงเสียง พรชนิตว์ พรหมคุณ
16.
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์เลี้ยงโดยวิธี High- Performance Liquid Chromatography-Fluorescence Detector ดาวน์โหลด
 • ไกรวุฒิ นวลขาว ชัชวาลย์ โรจนทรัพย์ ณัฐธิดา เสือโภชน์
17.
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชื้อ Escherichia coli ที่สร้างเอนไซม์ Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL) ด้วยเทคนิค Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-fight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) ดาวน์โหลด
 • นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย นายณัฐพล บุศยรัตน์ นางสาวสุนิสา ทรงสาตร์ นายประกาศิต อิทธิฤทธิ์ นางสาวเกษแก้ว ไกรเพ็ชร์ นางสาวพิณสุดา กลิ่นรอด นางสาวบัณฑิตา กลิ่นสุข นางสาวณัฐพร เทพมา นายพิชัย เทพคา
18.
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Beta-agonists ในปัสสาวะด้วยวิธี hydrolysis โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • โสภา จันทภาโส รสสุคนธ์ บัวบุญ รพีพรรณ พระทอง รัชภูมิ อ่อนช้อย นรยา ตั้งศิริทรัพย์
19.
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราแบบหลายชนิดในข้าวโพด ด้วยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ไกรวุฒิ นวลขาว ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว ชนิดา แก้วเกิดสี ยุพา ผาลิวงค์
20.
 • การตรวจแยกชนิดเนื้อและกระดูกป่นของวัว แกะ และแพะในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคด้วยเครื่อง Real-Time PCR ดาวน์โหลด
 • วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชรและ ณัฐญา แสงสว่าง
21.
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่ม Tetracycline ในอาหารสัตว์ โดยวิธี screening test ดาวน์โหลด
 • เกรียงไกร เกื้อกูล สุรัตนา บุญใส วารินทร์ อนมนวล ศิริวรรณ จันมี
22.
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารคลอร์ไพริฟอสในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-HRMS/MS ดาวน์โหลด
 • ศิริวัฒน์ รายณะสุข วรัญญา แก้วทิพย์ สุนีย์ คณาพิพัฒน์ อัครพัจน์ บำรุงเวช ฐิติมา ณรงค์รักษ์ วัชรีวรรณ บำรุงเวช ปิยมินทร์ เจ๊ะโซะ
23.
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารบาซิทราซินในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ศิริวัฒน์ รายณะสุข วรัญญา แก้วทิพย์ สุนีย์ คณาพิพัฒน์ รัชนก ตองอ่อน เสาวรี อุดมพันธ์

 

ประจำปี 2563

ลำดับที่

เรื่อง

 1.
 • การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพและการแปรผล (Control Chart adn Interpretation) ดาวน์โหลด
 • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย1                                                                                                         
2.
 • การตรวจแยกชนิดเนื้อและกระดูกป่นหมูในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง Real-Time PCR ดาวน์โหลด
 • วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร และ ณัฐญา แสงสว่าง
3.
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซีลารีโนนในอาหารสุกรโดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography-Fluorescence Detector (HPLC-FLD)
 • ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว  ชนิดา แก้วเกิดสี  ไกรวุฒิ นวลขาว
4.
 • การทดสอบสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบคอปเปอร์ในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-OES ดาวน์โหลด
 • สุนีย์ คณาพิพัฒน์   จารุนันท์ อัจจุตมานัส พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์   ประภาพร วรรณาเขียว   สุกัญญา พวงเสียง พรชนิตว์ พรหมคุณ
5
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารฟอสโฟมัยซินในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ศิริวัฒน์ รายณะสุข     วรัญญา แก้วทิพย์     สุนีย์ คณาพิพัฒน์ กลวิทย์ ไชยทองศรี     รัชนก ตองอ่อน

6
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่ม Nitrofurans ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี screening test ดาวน์โหลด
 • เกรียงไกร เกื้อกูล      สุรัตนา บุญใส     ดาวใจ หมีมา   พงษ์เทพ เวียงวะลัย
7
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่มซัลโฟนามายด์ในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ศิริวัฒน์ รายณะสุข วรัญญา แก้วทิพย์  สุนีย์ คณาพิพัฒน์ กลวิทย์ ไชยทองศรี     พยุงศักดิ์ ภักมี

8
 • การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างน้ำนมโคดิบเพื่อการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง tetracycline ด้วยเทคนิค competitive enzyme immunoassay ดาวน์โหลด
 • ปารัช ขุนพรม  มังตาน อ๊อสวงษ์ วิสุมน บางเมือง สมชาย วงศ์สมุทร
9
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราไตรโคทรีซีน ชนิด เอ ในข้าวโพด ด้วยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ไกรวุฒิ นวลขาว          ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว
10
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในกล้ามเนื้อไก่ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • นางสาวมัฑณา วงษ์วิจารณ์ นางสาววนิตา ทองไพรวรรณ นางสาวจอมขวัญ ปิจดี นายปิยฉัตร ชมภูคำ นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์  นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์
11
 • การพัฒนาวิธีหาปริมาณยาต้านจุลชีพในน้ำเลี้ยงสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคนิค LC - MS/MS ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ ธิติ รุจิเชาว์
12
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในกล้ามเนื้อไก่ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • นางสาวมัฑณา วงษ์วิจารณ์ นางสาววนิตา ทองไพรวรรณ นางสาวจอมขวัญ ปิจดี นายปิยฉัตร ชมภูคำ นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์ นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์
13
 • การพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิค TLC/HPTLC (พริกขี้หนู) ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน รัตนาภรณ์ ชนประชา ศศิกานต์ วุฒิกานต์นนท์ ธนธรณ์ ด้วงทอง
 14
 • โครงการทดสอบความใช้ได้วิธีวิเคราะห์รายการ ทดสอบสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรด้วย HPTLC ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน ศศิกานต์ วุฒิกานต์นนท์ ธนธรณ์ ด้วงทอง รัตนาภรณ์ ชนประชา
 15
 • โครงการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ chlorpyrifos และ phoxim ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ มลทิพย์ บุญชีวิต กรรณิการ์ สีสุแล
16
 • การทดสอบความใช้ได้วิธีวิเคราะห์สาร fipronil ในไข่ด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • วิภาดา สิริสมภพชัย     สราวุธ ชูกระชั้น      สุจิตรา ยศวันทา      พนิดา ไกล่กลาง

บทความวิชาการจากหน่วยงานอื่น

ลำดับที่

เรื่อง

 1.
 • การเป้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด
 • รักไทย งามภักดิ์1, วนิดา แจ้งประจักษ์1, วีระ อิ้งสะอาด1, นารถตยา ชมนารถ1                                                
2.
 • การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาหารื้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ อี.โคไล (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล (A Study investigating alternative regiments to replace colistin mixed in feed for the treatment of E. coli infection in nursery pigs) ดาวน์โหล
 • รักไทย งามภักดิ์1, สุนิตย์ มีบำรุง1, ภานุมาศ คงปันนา2, เดชฤิทธิ์ นิลอุบล2