การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

  • พิมพ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

  • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
  • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ดาวน์โหลด


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563