ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

 • พิมพ์
 • ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค) เกิน 500,000 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก.06 ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติ TOR ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติราคากลาง ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติจัดจ้างซ่อม คณะกรรมการ TOR+ราคากลาง+ตรวจรับ ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติจัดจ้างซ่อม คณะกรรมการ TOR+ราคากลาง+ตรวจรับ+เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติจัดจ้างซ่อม ราคากลาง+ตรวจรับ ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างร่างขอบเขตงาน (TOR) ดาวน์โหลด