ประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก(Alternative methods)

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก(Alternative methods) ดาวน์โหลด
  • Flow Diagram การศึกษาเปรียบเทียบวิธีและประเมินสมรรถนะของ Rapid Microbiological Methods สาหรับทดสอบเชื้อ Salmonella ในสินค้าปศุสัตว์ (paired) ดาวน์โหลด
  • วิธีการประเมินสมรรถนะ และวิเคราะห์ข้อมูลวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สาหรับวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ดาวน์โหลด

การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก ALTERNATIVE METHODS

ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella


เนื่องจากสถานการณ์ ในปัจจุบันซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติจากโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ในตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ และพิจารณากลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 21 สิงหาคม 2563


ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (ALTERNATIVE METHODS) ด้านจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มใน ภาคผนวกท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ตาม link เอกสาร


หากสงสัยติดต่อ 029679700 ต่อ 1112


สัญลักษณ์ของกรมปศุสัตว์

pi-dld

*คลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกบันทึก หรือ ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์