ประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก(Alternative methods)

  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก(Alternative methods) ดาวน์โหลด
  • Flow Diagram การศึกษาเปรียบเทียบวิธีและประเมินสมรรถนะของ Rapid Microbiological Methods สาหรับทดสอบเชื้อ Salmonella ในสินค้าปศุสัตว์ (paired) ดาวน์โหลด
  • วิธีการประเมินสมรรถนะ และวิเคราะห์ข้อมูลวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สาหรับวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์