certificate

 

  • สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  • กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์, กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม
    • สมป.ไทย 1 2 English 1 2
    • บร. ไทย 1  English 1
  • อาหารสัตว์
  • ไทย & English
  • สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • ไทย

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์