เนื้อหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง/ใบคำร้องตรวจวิเคราะห์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง/ใบคำร้องตรวจวิเคราะห์

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_01 แบบคำร้องตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ pi pdf

แบบบันทึกคำร้องขอให้ห้องปฏิบัติการตัดสินผลทดสอบ

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_17 บันทึกคำร้องขอให้ห้องปฏิบัติการตัดสินผลทดสอบ pi pdf

 

แบบคำขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM 08_02 แบบคำขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อทดสอบคุณภาพ และ
  BQCLP_LMSI_SR_FORM 08_02/1 เอกสารรายละเอียดตัวอย่างอาหารสัตว์ pi pdf pi exel new

 

แบบคำขอส่งตัวอย่างยาสัตว์-น้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์และวัตถุอันตราย

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM 08_03แบบคำขอส่งตัวอย่างยาสัตว์/วัตถุอันตราย pi pdf pi word
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM 08_04 แบบคำขอส่งตัวอย่างน้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ pi pdf pi word 

แบบคำขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ (กิจกรรม 4.1 และ 4.4 มีอัตราค่าบริการ)

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM 08_07 แบบคำขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ pi pdf pi exel new
 • BQCLP_LMSI_SR_ FORM 08_08 แบบคำขอส่งตัวอย่างทดสอบเชื้อจุลินทรีย์และยาปฏิชีวนะ/ยาต้านจุลชีพ และ BQCLP_LMSI_SR_FORM08_08/1 เอกสารแนบท้ายแบบคำขอส่งตัวอย่างทดสอบเชื้อจุลินทรีย์และยาปฏิชีวนะ/ยาต้านจุลชีพ pi pdf pi exel new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_09 แบบคำขอส่งตัวอย่างทดสอบสารตกค้างยาสัตว์(ชำระค่าบริการ) pi pdf pi word new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_10 แบบคำขอส่งตัวอย่างทดสอบด้านเคมีอาหาร  สารตกค้างและสารปนเปื้อน pi pdf pi word
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_11 แบบคำขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัฑณ์ pi pdf pi exel new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_12 แบบคำขอส่งตัวอย่างปัสสาวะทดสอบสารค้างยาสัตว์ pi pdf pi exel new

แบบคำขอส่งแผนสารตกค้างประจำปี

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_14 แบบคำขอส่งตัวอย่างตามแผนสารตกค้างประจำปี  25..(สัตว์ปีกน้ำผึ้ง) pi pdf pi exel new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_15 แบบคำขอส่งตัวอย่างตามแผนสารตกค้างประจำปี 25..(สุกร) pi pdf pi exel new

 

แบบคำขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ (มีอัตราค่าบริการ)

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM08_06 แบบคำขอรับบริการทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ pi pdf pi exel
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM 08_13 แบบคำขอบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ pi pdf pi word new

แบบคำขอส่งตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นม

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์