เนื้อหา

รับ-ส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการ

ใบคำร้องตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

 • ดาวน์โหลด pi pdf pi exel new

แบบคำขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์

 • BQCLP_LMSI_SR_ FORM4.4_01แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ pi pdf pi word new
 • BQCLP_LMSI_SR_ FORM4.4_01/1เอกสารรายละเอียดตัวอย่างอาหารสัตว์ pi pdf pi exel new

แบบคำขอส่งตัวอย่างยาสัตว์-น้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์และวัตถุอันตราย

 • BQCLP_LMSI_SR_ FORM4.4_02แบบคำขอส่งตัวอย่างยาสัตว์/วัตถุอันตราย pi pdf pi word
 • BQCLP_LMSI_SR_ FORM4.4_03แบบคำขอส่งตัวอย่างน้ำใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ pi pdf pi word

แบบคำขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ (กิจกรรม 4.1 และ 4.4 มีอัตราค่าบริการ)

 • BQCLP_LMSI_SR_ FORM4.4_05 แบบคำขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัฑณ์ตามโครงการฯ pi pdf pi exel
 • *BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_08 แบบคำขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ pi pdf pi exel new
  *BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_08/1
  เอกสารแนบท้ายแบบคำขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ pi pdf pi exel new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_09 แบบคำขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน pi pdf pi word new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_10 แบบคำขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้านเคมีอาหาร  สารตกค้างและสารปนเปื้อน pi pdf pi word new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_11 แบบคำขอส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัฑณ์ pi pdf pi exel new
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_12 แบบคำขอส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกร pi pdf pi exel

แบบคำขอส่งแผนสารตกค้างประจำปี

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_14 แบบคำขอส่งตัวอย่างตามแผนสารตกค้างประจำปี  25….(สัตว์ปีกน้ำผึ้ง) pi pdf pi exel
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_15 แบบคำขอส่งตัวอย่างตามแผนสารตกค้างประจำปี 25....(สุกร) pi pdf pi exel

แบบคำขอส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ (มีอัตราค่าบริการ)

 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_06 แบบคำขอรับบริการทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ pi pdf pi exel
 • BQCLP_LMSI_SR_FORM4.4_13 แบบคำขอรับบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ pi winr

แบบคำขอส่งตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์นม

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์