เนื้อหา

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส และเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี 2561

          นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และหัวหน้างานเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีความรู้ความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น Amino Acids, Vitamins, Urea, Urease Activity, Iodine, Minerals, Heavy Metals เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2527 – กันยายน 2528 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตุลาคม 2528 - ธันวาคม 2545 และ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ธันวาคม 2545 – ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 34 ปี

          นายวิทยา สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไดออกซินและหัวหน้างานพิษวิทยาและชีวเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีความรู้ความชำนาญด้านการตรวจวิเคราะห์สารและยาตกค้าง เช่น Beta-agonistห, Sulfonamides, Chloramphenicol, Carbadox, Nitroimidazoles, Pesticides, PCBs&Dioxins, Tetracyclines, Olaquindox, Macrolide, Roxazone และ Melamine ในอาหารสัตว์ เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มกราคม 2528 – กันยายน 2545 และ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 33 ปี

                  

                       จากวันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณ        ด้วยความภาคภูมิ

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน                    กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย      

ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย                  แต่ความผูกพันนั่นไซร์    ยังมั่นคง                   

 

     ด้วยรักและคิดถึงไม่เสื่อมคลาย

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

 

 01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

ผู้พิมพ์/ผู้เรียบเรียง นางสาวรัญชนา ภูมิพัฒน์                   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

     ผู้ตรวจสอบ นางสุทธิพร พิริยายน                             ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อบรมเชิงปฏิบัติการ AFRL for VDR Workshop 2018

bloggif 5b83a41d7b276

วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจอาหารแห่งอาเซียนด้านสารตกค้างยาสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ AFRL for VDR Workshop 2018: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Residues in Animal Products. ณ ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สมาชิกห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุซาลาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์จำนวน 5 คน

การอบรม AFRL for VDR Workshop 2018 ครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยภาคการบรรยายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มและทำการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Non-Steroidal Anti-Inflammatory ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และนมตั้งแต่ขั้นตอนการสกัด การวิเคราะห์สารตกค้าง การรายงานผลการวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์

นอกจากนี้คณะผู้จัดการอบรมและผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานยังห้องปฏิบัติการของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพสินค้าชั้นนำของโลก

ในพิธีปิดการอบรม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดรวมถึงเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมที่สำเร็จหลักสูตรการอบรม และได้ให้โอวาทแก่ผู้อบรมจากประเทศไทยและผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน


180827140430-32s6  bloggif 5b83a4d2bd75c

 bloggif 5b83a413dd1cebloggif 5b864bd6e22bd

 bloggif 5b83a541034d1 bloggif 5b83a5614178e

bloggif 5b83a3bb756bf

  bloggif 5b83a5293d3a8

bloggif 5b83a54e24b4d

bloggif 5b83a5293d3a8

bloggif 5b83a5685d4eb


การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปี 2561 “งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”

5 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 2 อาคาร 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๑ ซึงปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 ชื่องาน “งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำเสนอองค์ความรู้จากทั้งผู้ทรงความรู้ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เทคนิค ผลงาน หรือกิจกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนา ใฝ่รู้ในความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม และเพื่อส่งเสริมปลูกฝัง การใฝ่รู้ การแบ่งปันความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงงานที่ทำอยู่ ให้งานประจำผลักดันสู่งานวิจัยใหม่ๆ ต่อไป โดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มงาน สร้างบรรยากาศให้สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยังยืน

1 2 3 4


การตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ณ จุดจำหน่าย

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ณ จุดจำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ      โดยจัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างกองและสำนักต่างๆ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจหาการตกค้างของกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สารเร่งเนื้อแดง” ได้แก่ Salbutamol Clenbutarol และ Ractopamine ในเนื้อสุกรและโค โดยเริ่มตรวจ ณ จุดจำหน่าย ได้แก่ตลาดสดและโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ในการนี้ กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการปศุสัตว์ของประเทศ มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าปศุสัตว์ โดยกำกับดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในฟาร์มจนถึงผู้บริโภคตามหลักอาหารปลอดภัย ซึ่งสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์นั้นเป็นสารที่มีความอันตรายต่อผู้บริโภค และกระทรวงสารธารณสุขกำหนดไม่ให้มีตกค้างในเนื้อสัตว์ทั้งในส่วนของเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการป้องกันในทุกระดับการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่า รวมไปถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในประเทศอย่างครบวงจร

1534927352454 1534927355462

1534927357362 1534927379305

1534927382286 1534927387590

1534927395646

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสุทธิพร พิริยายน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของการวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลา ด้วยวิธีเพาะเชื้อมาตรฐาน ISO 6579 การพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา องค์ความรู้ ด้านเคมี และด้านสารพิษสารตกค้าง ข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025:2017 เกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส หลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงและโอกาส เพื่อได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามข้อกำหนดใหม่

ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% ของคะแนนเต็ม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์