เนื้อหา

นิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เกื้อกูล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2005) ให้กับอาจารย์ ดร.กนกพร พ่วงพงษ์ และนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 22 คน

ภาควิชาสัตวบาลได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาสารพิษในอาหารสัตว์ (Toxin substances in Feed) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (Feed Analysis) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในภาคต้น ทางคณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล จึงต้องการให้นิสิตได้มีการเรียนรู้การทำงานจริง เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญ และหลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานจุลชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานเคมี และงานกายภาพ ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2008)

000 001 002 003 004 005

นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยนางสาวจารุนันท์ อัจจุตมานัส นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายเกรียงไกร เกื้อกูล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2005) ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 56 คน                                     

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ ต้องการให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จริง จึงขอเข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานจุลชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานเคมี และงานกายภาพ ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2005) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรื่องการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

01 02 03 04 05 06

การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005)

     นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และผู้จัดการระบบ นายชัยวุฒิ วิสุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทดสอบให้การต้อนรับและเปิดการประชุมการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

     นางสายพิณ สืบสันติกุล หัวหน้าผู้ประเมินและคณะผู้ประเมินทางวิชาการ นางจิราภรณ์ ล้วนปรีดา นางบังอร  บุญชู นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม นางสาวนภาพร ฐิติธนานุกิจ นายครรชิต จุดประสงค์ และนางสาวบุษยา รัตนสุภา ผู้ประสานงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และงานเคมีตกค้างและปนเปื้อน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ได้ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) ของกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จำนวน 5 งานทดสอบ ดังนี้ งานจุลชีววิทยา งานกายภาพ งานเคมี งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า การทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ด้านต่างๆ ยังมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ(ISO/IEC 17025:2005) และผลการทดสอบสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงสินค้าปศุสัตว์

00 01 02 03 04 05

อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และข้าราชการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่ของประเทศเวียดนาม แนะนำและพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมตอบข้อชักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

00 01 02 03 04 05

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์ หัวหน้างานเคมีและนางสาววันทนา จันทรมงคล หัวหน้างานจุลชีววิทยา ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) ให้กับเจ้าหน้าที่จากบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๑๐ คน

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้มีห้องปฏิบัติการทั้งทางเคมี และทางจุลชีววิทยา จึงขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี และทางจุลชีววิทยา         การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ การปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

00

01

02

03

04

05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์