เนื้อหา

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีนายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 40 คน

          วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการทางเคมี เรื่องความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เรื่องการตรวจวิเคราะห์ยาในอาหารสัตว์ เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 เรื่องหลักการใช้ยาต้านจุลชีพที่ผสมในอาหารสัตว์ เรื่องสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ และเรื่องข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ฉบับใหม่ ในส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งต้องสามารถพัฒนาวิธีวิเคราะห์รายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความทันสมัยของโลกในยุคปัจจุบัน

          ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% ของคะแนนเต็ม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ วิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

นิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เกื้อกูล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2005) ให้กับอาจารย์ ดร.กนกพร พ่วงพงษ์ และนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 22 คน

ภาควิชาสัตวบาลได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาสารพิษในอาหารสัตว์ (Toxin substances in Feed) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (Feed Analysis) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในภาคต้น ทางคณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล จึงต้องการให้นิสิตได้มีการเรียนรู้การทำงานจริง เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญ และหลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานจุลชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานเคมี และงานกายภาพ ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2008)

000 001 002 003 004 005

อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และข้าราชการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่ของประเทศเวียดนาม แนะนำและพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมตอบข้อชักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

00 01 02 03 04 05

นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยนางสาวจารุนันท์ อัจจุตมานัส นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายเกรียงไกร เกื้อกูล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2005) ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 56 คน                                     

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ ต้องการให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จริง จึงขอเข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานจุลชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานเคมี และงานกายภาพ ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2005) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรื่องการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

01 02 03 04 05 06

การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005)

     นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และผู้จัดการระบบ นายชัยวุฒิ วิสุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทดสอบให้การต้อนรับและเปิดการประชุมการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

     นางสายพิณ สืบสันติกุล หัวหน้าผู้ประเมินและคณะผู้ประเมินทางวิชาการ นางจิราภรณ์ ล้วนปรีดา นางบังอร  บุญชู นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม นางสาวนภาพร ฐิติธนานุกิจ นายครรชิต จุดประสงค์ และนางสาวบุษยา รัตนสุภา ผู้ประสานงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และงานเคมีตกค้างและปนเปื้อน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ได้ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) ของกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จำนวน 5 งานทดสอบ ดังนี้ งานจุลชีววิทยา งานกายภาพ งานเคมี งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า การทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ด้านต่างๆ ยังมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ(ISO/IEC 17025:2005) และผลการทดสอบสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงสินค้าปศุสัตว์

00 01 02 03 04 05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์