เนื้อหา

ประชุมคณะทำงานชุดเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ทางห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2/2562

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ทางห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ. สสช. ผอ.อยส ผอ.ศวพ. หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม

468179

388354

ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตวต้อนรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
         วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ วรวิชญ์ วราอัศวปติ เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมีนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมคณะ 7 ท่าน จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

1340553

1340554

1340555

ประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี  รักษาการผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย และหัวหน้ากลุ่มฯทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา กับผู้แทนจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  เพื่อใช้ประกอบกับกระบวนการรับตัวอย่างและรายงานผลทดสอบในกิจกรรมต่างๆ  ณ ห้องประชุม 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

117237

117238

117242

374896

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง และด้านบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง และด้านบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการ จังหวัดปทุมธานี

 

2908192

2908191

2908193

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์​อาหารของอาเซียน​

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. รักษาการผู้เชี่ยวชาญฉันทนี บูรณะไทย และนางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์ ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน ด้านสารตกค้างยาสัตว์) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน ครั้งที่ 16-2/2562 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี ดร.ปนัดดา ซิลวา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมสรุปท่าทีผู้แทนไทยสำหรับการประชุม The 14th Meeting of the ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)

21407

21408

21409

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์