เนื้อหา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025) ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จริง จึงขอเข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์   งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) และงานเคมี ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้ทราบถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทก.438 เรื่องสารพิษในอาหารสัตว์และผลผลิตของสัตว์

001002003004005006

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดยนางสุทธิพร  พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ Miss Hanae Nomoto เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จาก Animal Health Division กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ญี่ปุ่น (MAFF) และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานกายภาพ งานจุล-ชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกันให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)

001002003004005006

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส และเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี 2561

          นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และหัวหน้างานเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีความรู้ความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น Amino Acids, Vitamins, Urea, Urease Activity, Iodine, Minerals, Heavy Metals เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2527 – กันยายน 2528 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตุลาคม 2528 - ธันวาคม 2545 และ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ธันวาคม 2545 – ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 34 ปี

          นายวิทยา สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไดออกซินและหัวหน้างานพิษวิทยาและชีวเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีความรู้ความชำนาญด้านการตรวจวิเคราะห์สารและยาตกค้าง เช่น Beta-agonistห, Sulfonamides, Chloramphenicol, Carbadox, Nitroimidazoles, Pesticides, PCBs&Dioxins, Tetracyclines, Olaquindox, Macrolide, Roxazone และ Melamine ในอาหารสัตว์ เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มกราคม 2528 – กันยายน 2545 และ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 33 ปี

                  

                       จากวันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณ        ด้วยความภาคภูมิ

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน                    กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย      

ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย                  แต่ความผูกพันนั่นไซร์    ยังมั่นคง                   

 

     ด้วยรักและคิดถึงไม่เสื่อมคลาย

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

 

 01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

ผู้พิมพ์/ผู้เรียบเรียง นางสาวรัญชนา ภูมิพัฒน์                   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

     ผู้ตรวจสอบ นางสุทธิพร พิริยายน                             ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากเกาหลีเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดยนางสุทธิพร  พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง 1.Role & responsibility on food safety 2.Monitoring & Surveillance plan 3.Advance analytical methods & instruments for foodแล้วได้พาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมตอบข้อชักถาม ซึ่งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย ในการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากเกาหลีเหนือ จำนวน 7 คน ภายใต้หัวข้อ “Food safety inspection”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีจากหน่วยงานบริหารด้านการควบคุมอาหารระดับโลก สถาบันและบริษัทผลิตอาหาร ทางด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมคุณภาพ เข้าใจโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหารทั่วโลก เพื่อเรียนรู้แนวโน้มของการพัฒนาและการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือสำหรับการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร

001002003004005006

อบรมเชิงปฏิบัติการ AFRL for VDR Workshop 2018

bloggif 5b83a41d7b276

วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจอาหารแห่งอาเซียนด้านสารตกค้างยาสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ AFRL for VDR Workshop 2018: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Residues in Animal Products. ณ ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สมาชิกห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุซาลาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์จำนวน 5 คน

การอบรม AFRL for VDR Workshop 2018 ครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยภาคการบรรยายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มและทำการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Non-Steroidal Anti-Inflammatory ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และนมตั้งแต่ขั้นตอนการสกัด การวิเคราะห์สารตกค้าง การรายงานผลการวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์

นอกจากนี้คณะผู้จัดการอบรมและผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานยังห้องปฏิบัติการของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพสินค้าชั้นนำของโลก

ในพิธีปิดการอบรม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดรวมถึงเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมที่สำเร็จหลักสูตรการอบรม และได้ให้โอวาทแก่ผู้อบรมจากประเทศไทยและผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน


180827140430-32s6  bloggif 5b83a4d2bd75c

 bloggif 5b83a413dd1cebloggif 5b864bd6e22bd

 bloggif 5b83a541034d1 bloggif 5b83a5614178e

bloggif 5b83a3bb756bf

  bloggif 5b83a5293d3a8

bloggif 5b83a54e24b4d

bloggif 5b83a5293d3a8

bloggif 5b83a5685d4eb


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์