กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2564

 • ส่งใบสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
 • การรับตัวอย่างทดสอบให้มารับวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.
 • เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด


กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2563

 • ส่งใบสมัคร 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563
 • การรับตัวอย่างทดสอบให้มารับวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.
 • เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด คลิก
 • รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด


กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2562

 • ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญด้านสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์และชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
 • ข้อแนะนำการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ ดาวน์โหลด
 • แบบตอบรับตัวอย่าง ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการชำระเงิน ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2561

 • เอกสารดาวน์โหลด
  • ข้อแนะนำการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญด้านสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์และชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
 • การรับตัวอย่างทดสอบ

  • การรับตัวอย่างทดสอบให้มารับวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.
  • แบบตอบรับตัวอย่าง ดาวน์โหลด

  ค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการ

  • ห้องปฏิบัติการละ 2,140 บาท รวม Vat 7 % แล้ว
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
  • ชำระก่อนเวลา 14.30 น.


กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2560

 • เอกสารดาวน์โหลด
  • ข้อแนะนำการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ ดาวน์โหลด
  • ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญด้านสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์และชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 NEW 29/08/2559
 • การรับตัวอย่างทดสอบ

  • การรับตัวอย่างทดสอบให้มารับวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.
  • แบบตอบรับตัวอย่าง ดาวน์โหลด

  ค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการ

  • ห้องปฏิบัติการละ 2,140 บาท รวม Vat 7 % แล้ว
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
  • ชำระก่อนเวลา 14.30 น.


กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2559

 • ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญด้านสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์และชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
 • ข้อแนะนำ และ เอกสารดาวน์โหลด ทั้งหมด ดาวน์โหลด

  การรับตัวอย่างทดสอบ

  • การรับตัวอย่างทดสอบให้มารับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 16.00 น.

  การทดสอบ

  • ห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างพร้อมกันวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น.

  ค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการ

  • ห้องปฏิบัติการละ 2,140 บาท รวม Vat 7 % แล้ว
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
  • ชำระก่อนเวลา 14.30 น.

รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด NEW 02/08/2559


กิจกรรมทดสอบความชำนาญเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประจำปี 2558

      การประเมินประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยการจัดทำตัวอย่างเปรียบเทียบผลของห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการและสร้างความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ

         งานสุขศาสตร์และจุลชีวิทยา ได้จัดกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ Micro Assay (Six plate test)

รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 13 มีนาคม 2558

การรับตัวอย่างทดสอบ

 • การรับตัวอย่างทดสอบให้มารับวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 16.00 น.

การทดสอบ

 • ห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างพร้อมกันวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น.

ค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการ

 • ห้องปฏิบัติการละ 2,140 บาท รวม Vat 7 % แล้ว
 • แบบฟอร์มการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
 • ชำระก่อนเวลา 14.30 น.

เอกสารดาวน์โหลด

 • ข้อแนะนำการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญด้านสารตกค้างยาสัตว์โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์และชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการชำระเงิน ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ ดาวน์โหลด (4หน้า)

รายงานผลการทดสอบความชำนาญด้านสารตกค้างยาสัตว์ โดยวิธีจุลินทรีย์วิเคราะห์ (Microbiological Assay) ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์