Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2564

คว.1-64 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบภาคสนาม ดาวน์โหลด

คว.2-64 เครื่องส่องเจลแบบแสงสีน้ำเงิน (Blue light transilluminator) ดาวน์โหลด

คว.3-64 เครื่องวัดความเค็ม ดาวน์โหลด

คว.4-64 เครื่องวัดความหวาน ดาวน์โหลด

คว.5-64 เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ ดาวน์โหลด

คว.6-64 เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.7-64 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบยืน ขนาดไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.8-64 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.9-64 เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วนเทคนิคผ่านเฟสของแข็งอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.10-64 ชุดวัดขนาดโซนและหาปริมาณยาต้านจุลชีพแบบอัติโนมัติ  ดาวน์โหลด

คว.11-64 ชุดวัดก๊าซออกซิเจนจากการหายใจของสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.12-64 เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.13-64 เครื่องทำปฏิกิยาเบสคู่สมในเนื้อเยื่อบนสไลด์ (Hybridizer) ดาวน์โหลด

คว.14-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.15-64 ตู้แช่แข็งแบบยืน -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.16-64 เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ดาวน์โหลด

คว.17-64 เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ดาวน์โหลด

คว.18-64 เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซสเซียส ดาวน์โหลด

คว.19-64 เครื่อง Laparoscope ดาวน์โหลด

คว.20-64 แท่นอุ่นสไลด์ แบบติดกล้องสเตอริโอ ดาวน์โหลด

คว.21-64 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง ดาวน์โหลด

คว.22-64 เครื่องเตรียมบล็อกเนื้อเยื่อ ดาวน์โหลด

คว.23-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับงาน PCR ดาวน์โหลด

คว.24-64 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ดาวน์โหลด

คว.25-64 ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.26-64 ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว ดาวน์โหลด

คว.27-64 เครื่องชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม ดาวน์โหลด

คว.28-64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนวนขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.29-64 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ดาวน์โหลด

คว.30-64 ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.31-64 เครื่องทำตัวอย่างแห้งแบบเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ดาวน์โหลด

คว.32-64 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.33-64 เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (Digital thermometer with sensor) ดาวน์โหลด

คว.34-64 กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.35-64 เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ดาวน์โหลด

คว.36-64 เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ดาวน์โหลด

คว.37-64 เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลด

คว.38-64 เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.39-64 เครื่องเขย่าผสมสารละลายในไมโครเพลท ชนิดเขย่าได้ 4 เพลท ดาวน์โหลด

คว.40-64 เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบแนวนอน ดาวน์โหลด

คว.41-64 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.42-64 ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ดาวน์โหลด

คว.43-64 ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต (Biosafety cabinet class II) ดาวน์โหลด

คว.44-64 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 360 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.45-64 ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า   150 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.46-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.47-64 เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 96 ตัวอย่าง ดาวน์โหลด

คว.48-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริทพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.49-64 เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ดาวน์โหลด

คว.50-64 ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ ดาวน์โหลด

คว.51-64 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.52-64 ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ 720 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.53-64 ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ดาวน์โหลด

คว.54-64 ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) แบบ ไม่มี scrubber (แก้ไข) ดาวน์โหลด

คว.55-64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า ดาวน์โหลด

คว.56-64 เครื่องอ่านการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ดาวน์โหลด

คว.57-64 ตู้เตรียมสารสำหรับงาน PCR ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ดาวน์โหลด

คว.58-64 ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.59-64 เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิสำหรับอิมมูโนเพลท ดาวน์โหลด

คว.60-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด

คว.61-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบตั้งพื้นสำหรับปั่นหลอด 1.5 หรือ 2 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 48 หลอด พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.62-64 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดพกพา ดาวน์โหลด

คว.63-64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ดาวน์โหลด

คว.64-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดไม่น้อยกว่า 16 หลุม ดาวน์โหลด

คว.65-64 เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ดาวน์โหลด

คว.66-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ -18 ถึง 10 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.67-64 เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ดาวน์โหลด

คว.68-64 เครื่องเขย่าแบบแนวตั้ง (Shaker) ดาวน์โหลด

คว.69-64 ตู้เก็บสารเคมีทรงสูง ดาวน์โหลด

คว.70-64 ชุดฝักบัวฉุกเฉินพร้อมอ่างล้างตาสแตนเลส ดาวน์โหลด

คว.71-64 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.72-64 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ชนิดระบบทำความเย็นคู่อิสระ ขนาดไม่น้อยกว่า 720 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดาวน์โหลด

คว.73-64 ชุด Micropipette และ multichannel pipette ดาวน์โหลด

คว.74-64 รถเข็นสเเตนเลส 1 ชั้น ขนาดประมาณ 96x61x90 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.75-64 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.76-64 เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว ดาวน์โหลด

คว.77-64 ชุดควบคุมอุณหภูมิตัวอ่อนสำหรับกล้องสเตอริโอ ดาวน์โหลด

คว.78-64 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดแสดงผลภาพ ดาวน์โหลด

คว.79-64 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.80-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก (Microcentrifuge) ดาวน์โหลด

คว.81-64 กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.82-64 เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.83-64 เครื่องผสมสาร Vortex แบบ Multi-Tube ดาวน์โหลด

คว.84-64 เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ดาวน์โหลด

คว.85-64 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส ดาวน์โหลด

คว.86-64 กล้องส่องตรวจภายในพร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.87-64 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกำลังขยายสูง ดาวน์โหลด

คว.88-64 ตู้อบความร้อน ขนาดความจุ 720 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.89-64 ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.90-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.91-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.92-64 เก้าอี้ปฏิบัติการแบบมีพนักพิง ดาวน์โหลด

คว.93-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ -9 ถึง 40 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.94-64 เครื่องวัดอุณหภูมิในอาหาร ดาวน์โหลด

คว.95-64 รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 40 x 65 x 80 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.96-64 เครื่องลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตรวัน ดาวน์โหลด

คว.97-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ สำหรับแช่ตัวอย่างน้ำนมความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.98-64 ชุดตรวจวัดอุณหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด

คว.99-64 เครื่องลดอนุภาคด้วยระบบคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.100-64 ชุดตะแกรงร่อน No.10, 20, 35, 40 พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.101-64 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.102-64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.103-64 เครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.104-64 ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class II ดาวน์โหลด

คว.105-64 ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ดาวน์โหลด

คว.106-64 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 115 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.107-64 เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.108-64 ตู้เก็บสารเคมีขนาดกลาง ดาวน์โหลด

คว.109-64 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเลคทรอนิกส์แบบ    12 ช่อง ดาวน์โหลด

คว.110-64 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเลคทรอนิกส์แบบ     8 ช่อง ดาวน์โหลด

คว.111-64 ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟระบบปิด ดาวน์โหลด

คว.112-64 เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.113-64 เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) ขนาด 3,500 มิลลิลิตร ดาวน์โหลด

คว.114-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.115-64 เครื่องกวนสารละลายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.116-64 เครื่องตรวจวัดปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectrometer พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.117-64 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.118-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า  1,300 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.119-64 เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ดาวน์โหลด

คว.120-64 เครื่อง Real time ultrasound ดาวน์โหลด

คว.121-64 โต๊ะรักษาและล้างแผลชนิดสแตนเลส ดาวน์โหลด

คว.122-64 ตาชั่งสำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.123-64 รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส ดาวน์โหลด

คว.124-64 เสาให้น้ำเกลือสแตนเลส ดาวน์โหลด

คว.125-64 ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์และสารเคมี ดาวน์โหลด

คว.126-64 ชุดแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลด

คว.127-64 เครื่องเตรียมตัวอย่างแห้งแบบ Lyophilizer ดาวน์โหลด

คว.128-64 เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดาวน์โหลด

คว.129-64 เครื่องปั๊มสูญญากาศชนิดไดอะแฟรม ดาวน์โหลด

คว.130-64 โต๊ะสแตนเลส ขนาด (กxลxส) 50x120x80 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.131-64 โต๊ะสแตนเลส ขนาด (กxลxส) 75x180x80 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.132-64 โต๊ะสแตนเลส ขนาด (กxลxส) 80x200x80 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.133-64 ตู้สำหรับทดสอบคุณภาพยาระบบปิดชนิดความดันบวก (Positive Pressure Isolator) ดาวน์โหลด

คว.134-64 ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยหลักการ High-Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.135-64 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.136-64 ตู้เก็บสารเคมีกันไฟพร้อมอุปกรณ์(แก้ไข) ดาวน์โหลด

คว.137-64 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.138-64 เครื่องวัดอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (Digital thermometer with probe) ดาวน์โหลด

คว.139-64 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขย่าสำหรับหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร ดาวน์โหลด

คว.140-64 เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.141-64 เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.142-64 เครื่องบดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.143-64 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมช่องแช่แข็ง ดาวน์โหลด

คว.144-64 เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน ดาวน์โหลด

คว.145-64 เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด (ชนิด 1 หัว) ดาวน์โหลด

คว.146-64 เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.147-64 เครื่องล้างอิไลซ่าเพลท (ELISA Washer) ดาวน์โหลด

คว.148-64 เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ดาวน์โหลด

คว.149-64 เครื่องนำส่งสารพันธุกรรมสำหรับการผลิตเซลล์ลูกผสม ดาวน์โหลด

คว.150-64 เครื่องทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยเทคนิค Molecular (Molecular Detection Instrument) ดาวน์โหลด

คว.151-64 เครื่องบดตัวอย่างยา ดาวน์โหลด

คว.152-64 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ดาวน์โหลด

คว.153-64 เครื่องถ่ายภาพเจลดีเอ็นเอและโปรตีน ดาวน์โหลด

คว.154-64 เครื่องบดตัวอย่างแบบใบมีด ดาวน์โหลด

คว.155-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ดาวน์โหลด

คว.156-64 เครื่องตีผสมตัวอย่าง ดาวน์โหลด

คว.157-64 เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำไฟฟ้า ดาวน์โหลด

คว.158-64 อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 microlite ดาวน์โหลด

คว.159-64 เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง ดาวน์โหลด

คว.160-64 รถเข็นสแตนเลสชนิด 2 ชั้น ดาวน์โหลด

คว.161-64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ดาวน์โหลด

คว.162-64 รถเข็นสัตว์ป่วยสเตนเลสฉุกเฉิน ดาวน์โหลด

คว.163-64 รถเข็นทำแผล ชนิดสเตนเลส 2 ลิ้นชัก ดาวน์โหลด

คว.164-64 กล้องจุลทรรศน์ขนิด 2 ตา ดาวน์โหลด

คว.165-64 ชุดกรองสุญญากาศสำหรับไมโครเพลทชนิด 96 หลุม ดาวน์โหลด

คว.166-64 เครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลิีอิคแบบ Mulriplex assay ด้วยเทนคินแมสสเปคโตรเมทรี  ดาวน์โหลด

คว.167-64 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำขนาดความจุไม่่น้อยกว่า 30 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.168-64 เครื่องเขย่าตัวอย่างแบบ Orbital ดาวน์โหลด

คว.169-64 เครื่องล้างปิเปตความถี่สูงชนิดแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 9 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.170-64 ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ดาวน์โหลด

คว.171-64 ปัตตาเลี่ยนสำหรับตัดขนสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.172-64 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 40 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.173-64 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิว ดาวน์โหลด

คว.174-64 ชุด Micropipette ดาวน์โหลด

คว.175-64 เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด

คว.176-64 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบมีระบบแบตเตอรี่ (Real-Time PCR) ดาวน์โหลด

คว.177-64เครื่องส่องเจลแบบแสงสีน้ำเงิน ดาวน์โหลด

คว.178-64เครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ดาวน์โหลด

คว.179-64เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ดาวน์โหลด

คว.180-64เครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.181-64ชุดเครื่องมือถ่ายภาพแถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในแผ่นเจล ดาวน์โหลด

คว.182-64เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) ดาวน์โหลด

คว.183-64เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ดาวน์โหลด

คว.184-64เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลด

คว.185-64 เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด 16 หลุม ดาวน์โหลด

คว.186-64 เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ดาวน์โหลด

คว.187-64 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในเนื้อสัตว์ ชนิดพกพา ดาวน์โหลด

คว.188-64 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย ดาวน์โหลด

คว.189-64 หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) ดาวน์โหลด

คว.190-64 เครื่องตรวจความเข้มข้นน้ำเชื้อแพะ ดาวน์โหลด

คว.191-64 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ดาวน์โหลด

คว.192-64 เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลด

คว.193-64 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด

คว.194-64 เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็กชนิดตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.195-64 เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อโคด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลด

คว.196-64 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์