Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2557

1. ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร

2. เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุมพร้อมอุปกรณ์

3. ตะเกียงบุนเสนอัตโนมัติ

4. เตาเผาพร้อมอุปกรณ์

5. ชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกณ์

6. อุปกรณ์สำหรับเปิดและปิดฝาแบบ Crimp สำหรับ Vail เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ

7. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง

8. ตู้ดูดไอกรดขนาด0.70x0.80x1.90 เมตร

9. ชุดย่อยสารละลายตัวอย่าง Kjeldahl (Kjeldahl micro digester)

10. ชุดควบคุมอุณหภูมิของสารละลายด้วยระบบไฟฟ้า (Peltier accessory for UV-Vis Double Beam Spectrophotometer)

11. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและชุดประมวลผล

12. เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์

13. เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

14. เครื่องปั่นผสมความเร็ว 2 ระดับ พร้อม Timer

15. เครื่องตัดเนื้อเยื่อแช่แข็ง

16. เครื่องกลั่นนำชนิดกลั่นแบบ 2 ครั้ง

17. เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์

18. ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ 725 ลิตร

19. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

20. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

21. ตู้บ่มเชื้อในบรรยายกาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

22. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

23. ตู้เพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 water-jacket incubator)

24. ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)

25. Burette drive สำหรับเครื่อง Automatic Titrator

26. ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas Chromatography พร้อมอุปกรณ์

27. เครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม (Genome Sequencer)

28. เครื่อง Hybridzer

29. ใบมีดเพชร

30. กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา (Compound Microscope) พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิตอล

31. เครื่อง Micropipette

32. ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

33. ชุดตรวจสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล

34. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงขนาดเล็ก

35. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร

36. เครื่องเขย่าขวดตัวอย่างแบบ Orbital

37. ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์

38. เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารตกค้าง (Pesticide residues) ด้วยเทคนิค GC-MSMS (Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์

39. กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล

40. รถเข็นสแตนเลสชนิด 3 ชั้น

41. ตู้ควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

42. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคลิควิดโครสรโตกราฟและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole LC-MS-MS

43. ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารกลุ่มสารอินทรีย์สลายตัวได้ยากและสารนอนทาร์เก็ต ด้วยหลักการวัดมวลขั้นละเอียดสูง (GC-High Resolution TOFMS)

44. ตู้แช่แข็ง -86 องสาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร

45. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

46. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) rพร้อมอุปกรณ์

47. เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง

49. เครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงกับแก๊สตัวพา และวัดปริมาณสารนอนทาร์เก็ต (Nontargeted) ด้วยหลักการวัดมวลแบบทอฟแมสสเปคโตรเมทรี (LC-GC-TOFMS)

50. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก

51. เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel pipette พร้อมอุปกรณ์

52. ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet)

53. เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (Minicentrifuge)

54. เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

55. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ

56. ชุดสกัดสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนด้วยความดันและอุณหภูมิสูง

57. เครื่องตรวจสอบโดยการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทางอณูชีวโมเลกุล

58. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษจากเชื้อรา โดยหลักการวัดมวลหลายขั้นตอน พร้อมอุปกรณ์

60. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ

61. เครื่อง Laparoscope

62. เครื่องโฟโตมิเตอร์วัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค

63. เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)

64. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

65. เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)

66. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

67. เครื่องบรรจุน้ำเชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว

68. กล้องจุลทรรสน์ชนิดตัดแสง (Phase contrast microscope)

69. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ

70. เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน

71. เครื่องบดผสมตัวอย่าง (Homogenizer)

72. เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate Extraction)

73. ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์

74. เครื่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool cabinet)

75. อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 10ลิตร

76. เครื่องบดตัวอย่างปราศจาการปนเปื้อนข้ามระบบแม่เหล็ก

77. เครื่องวัดค่าออสโมลาลิตี้ของสารละลาย

78. เครื่องเลเซอร์สำหรับเจาะเปลือกตัวอ่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

79. เครื่องล้างอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

80. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

81. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา Motorized Scanning Stage

82. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์

83. เครื่องชั่งสารชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

84. เครื่อง Fiber Tech Analyser พร้อมอุปกรณ์

85. เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 50 มล. (Dispenser)

86. เตาเผาไล่ควันแบบมี 6 หลุม

87. เครื่องวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์

88. เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยพร้อมอุปกรณ์

89. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม

90. เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์

91. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร

92. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)

93. เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นสารปริมาณน้อยโดยแรงตึงผิว พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล

94. ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

95. ตู้อบ Hot air oven

96. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิ่งยวด

97. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์

98. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร

99. เครื่องนับโคโลนี

100. เครื่องชั่งสำหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้นของวัคซีนแบบอัตโนมัติ

101. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์

102. ตู้เพาะเลี้ยงไข่และตัวอ่อนแบบเคลื่อนย้ายได้

103. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร

104. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์

105. ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น พร้อมอุปกรณ์

106. ตู้เก็บสารเคมี

107. ตู้ Laminar Flow

108. เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ

109. เครื่องกวนแม่เหล็กชนิดแผ่นความร้อน (Hot Plate Stirrer)

110. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ

111. เครื่องตีผสมตัวอย่าง(Stomacher)

112. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

113. เครื่องโครามาโตกราฟสำหรับวิเคราะห์อิออน (Ion Chromatograph)

114. ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR carbinet)

115. เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม

116. เครื่องตรวจเช็คความต้านทานไฟฟ้าในช่องคลอด พร้อมอุปกรณ์

117. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์

118. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล

119. เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียวขนาด 8 ลิตรต่อชั่วโมง

120. เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ

121. เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับสารพันธุกรรม

122. เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร

123. ชุดตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

124. เครื่องทำน้ำเดือดพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร

125. เครื่องกวนสารละลาย พร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)

126. ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

127. กล้องจุลทรรศน์

128. เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (Centrifuge)

129. เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge)

130. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) พร้อมอุปกรณ์

131. เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ(Titator)

132. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH-meter)

133. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.1 กก.

134. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์(Rotary Evaporator)

135. ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 240 ลิตร

136. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี

137.ตู้ดูดไอสาร(Fume Hood)

138. เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์(RO)

139. เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ

140. ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection oven) ขนาดความจุ 53 ลิตร

141. ชั้นวางของสำหรับตู้บ่มเชื้อ

142. เครื่องเขย่าแบบแนวรายซ้ายขวา(Reciprocal Shaker)

143. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 260 ลิตร

144. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML ขนาด 5 กิโลกรัม

145. เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์

146. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid)

147. เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 26 ลิตร

148. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร

149. ชุดกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน

150. เครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

151. ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ-20องศาเซลเซียส

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์