Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2558

1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

2. เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)

3. เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์

4. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร

5. เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

6. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล

7. เครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมระดับจีโนม (Genome Sequencer)

8. ชุดย่อยสารละลายตัวอย่าง Kjeldahl (Kjeldahl micro digester)

9. ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร

10. เครื่องอุ่นสไลด์

12. เครื่องย้อมสไลด์เนื่อเยื่อแบบอัตโนมัติ

13. ตู้เพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 water-jacket incubator)

14. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์

15. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

16. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 22 ลิตรพร้อมอุปกรณ์

17. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร

18. ตู้เก็บสารเคมี

19. เครื่อง Laparoscope

20. เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้

21. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์

22. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์

23. เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส

24. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

25. เครื่องเขย่าขวดตัวอย่างแบบ Orbital

26. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid)

27. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ

28. ตู้เก็บสารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี

29. เครื่องเตรียมเนื้อเยื้อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor)

30. ชุดตรวจวัดอุณหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

31. ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์

32. ชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกรณ์

33. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer)

34. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ

35. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ Triple quadrupole LC-MS-MS

36. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์

37. เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์

38. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA

39. เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

40. pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา

41. ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ระดับ II

42. ชุดทำปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ

43. เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์

44. เครื่องเขย่าแนวราบซ้านขวา ()Reciprocal Shaker พร้อมอุปกรณ์

45. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

46. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร

47. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด 16 หลุม

48. ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)

49. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง

50. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ

51. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะได้

52. เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน

53. กล้องจุลทรรศน์ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์

54. เครื่องผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

58. ชุดอุปกรณ์ฟลูออเรสเซ็นต์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ

59. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

61. เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นวัสดุความถี่สูง ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร

62. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)

63. เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์

64. เครื่องเขย่าไมโครไตเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท

65. เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน

66. เครื่องวิเคราะห์พลังงานหร้อมอุปกรณ์

67. Burettle drive สำหรับเครื่อง Automatic Tritrator

68. เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์

69. ชั้นวางของสำหรับตู้บ่มเชื้อ

70. ตู้แช่แข็งแบบยืน -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

71. เครื่องนับโคโลนี

72. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

73. เครื่องวิเคราะห์โปรตีนพร้อมอุปกรณ์

74. ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์

75. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์

76. ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร

77. ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นพร้อมอุปกรณ์

78. เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม

79. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette Aid)

80. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์

81. เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์

82. แผ่นให้ความร้อน (Hot plate) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,250 วัตต์

83. ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์

84. ชุดตรวจสารตกค้างเบื้องต้นด้วยหลักการเรดิโอแอคทิฟพร้อมอุปกรณ์

85. เครื่องตรวจสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์ชนิดรวดเร็วด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล (Lateral Flow)

86. เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง

87. เครื่องฟอกอากาศแบบแขวน

88. เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (minicentrifuge)

89. เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง

90.เครื่องอานผลอิไลซ่าเพล็ท (Elisa reader)

91. เครื่องล้างอิไลซ่าเพล็ท (Elisa washer)

92. อ่างควบคุมน้ำอุณหภูมิ (Water bath)

93. เครื่องเขย่าสผสมสารละลาย (Plate shaker)

94. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

95. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขนาด 620 กรัม

96. ตู้เย็นสำหรับเก็บชุดทดสอบและสารเคมี

97. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บซิรั่ม

98. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul

99. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 ul

100. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20-200 ul

101. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100-1000 ul

102. เครื่องวัดกรด-ด่าง

103. ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส

104. ตู้เพาะเลี้ยงเชื้ออุณหภูมิ 10-50 องศาเซลเซียส

105. เครื่องทำน้ำ Deiornizer-Reverse Osmosis water

106. กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์ประมวลผล

107. ตู้เย็นควบคุมอุณภูมิ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์