Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2559

1. เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้าง (Pesticide residues) ด้วยเทคนิค GC-MSMS (Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

2. ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด

3. เครื่องสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

4. ตู้เย็นควบคุมอุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำหว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด

5. ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 675 ลิตร ดาวน์โหลด

7. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอถณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

8. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพและชุดประมวลผล ดาวน์โหลด

9. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา แบบ Motorized Scanning Stage ดาวน์โหลด

10. ตู้เพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออไซต์ (C02 water - Jacket incubator) ดาวน์โหลด

11. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

12. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

13. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 ลิตร ดาวน์โหลด

14. ชุดย่อยสารละลายตัวอย่าง Kjeldahl (Kjeldahl micro digester) ดาวน์โหลด

15. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด

16. ตู้ควบคุมอุณภูมิตัวอย่างน้ำ พร้อมอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ ดาวน์โหลด

18. เครื่องปั่นผสมสารละลาย (vortex mixer) ดาวน์โหลด

19. ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

20. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด

21. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด

22. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ดาวน์โหลด

23. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ดาวน์โหลด

24. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ดาวน์โหลด

25. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

27. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด 50 ลิตร ดาวน์โหลด

28. ถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่างขนาด 35 ลิตร ดาวน์โหลด

30. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด

31. เครื่องวิเคราะห์ชนิดแยกชนิดเชื้อจลุนทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF-TOF-CID MS-MS ดาวน์โหลด

32.เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ ดาวน์โหลด

33.เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ดาวน์โหลด

34.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

35.เตาไฟฟ้ากระบะทราย ดาวน์โหลด

36.ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

37.ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class ll ดาวน์โหลด

38.ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร ดาวน์โหลด

39.เครื่องถ่ายภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่น TLCH-PTLC ดาวน์โหลด

40.ชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Raman spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

41.เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณยาและสารตกค้างยาสัตว์ด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ และตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole LC-MS-MS ดาวน์โหลด

42.ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) ดาวน์โหลด

43.เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนมชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ดาวน์โหลด

44.กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ดาวน์โหลด

45.ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ สำหรับแช่ตัวอย่างน้ำนมความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด

46.กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล ดาวน์โหลด

47.ชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิชนิดทำความเย็นได้ 20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ดาวน์โหลด

48.เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลด

49.เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

50.เครื่องฉีดยาและวัคซีนแบบไร้เข็มพร้อมอุปกรณ์สำหรับโค-กระบือ ดาวน์โหลด

51.ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด

52.ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ดาวน์โหลด

53.ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร ดาวน์โหลด

54.เครื่องสเปคโตโฟโตรมิเตอร์ ดาวน์โหลด

55.เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

56.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และ Datalogger ดาวน์โหลด

57.ตู้เก็บสารเคมี ดาวน์โหลด

58.ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ดาวน์โหลด

59.เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม ดาวน์โหลด

60.ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

61.กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

62.ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

63.เครื่องปั่นตกตะกอน ความเร็วไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

64.เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ดาวน์โหลด

65.เครื่องฟอกอากาศแบบแขวน ดาวน์โหลด

66.ตู้ดูดไอกรดขนาด 0.70x0.80x1.90 เมตร ดาวน์โหลด

67.เครื่องเขย่าขวดตัวอย่างแบบ Orbital ดาวน์โหลด

68.เครื่องเขย่าสาร (Shaker) ดาวน์โหลด

69.เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด

70.เครื่อง Fluorescence Polarization ดาวน์โหลด

71.ชุด Micropipette ดาวน์โหลด

72.เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นสารปริมาณน้อยโดยแรงตึงผิว พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด

73.เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง (Heat block) ดาวน์โหลด

74.เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด

75.กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 ตา ดาวน์โหลด

76.ตู้อบเพาะเชื้อ 37 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด

77.เครื่องปั่นเหวี่ยง ดาวน์โหลด

78.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

79.เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

80.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) ดาวน์โหลด

81.เครื่องชั่งชนิดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด

82.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ดาวน์โหลด

83.ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร ดาวน์โหลด

84.อ่างควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่นอยกว่า 60 ลิตร ดาวน์โหลด

85.เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ชนิดอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

86.ตู้แช่ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด

87.กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ดาวน์โหลด

88.เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titator) ดาวน์โหลด

89.เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

90.เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

91.Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ดาวน์โหลด

92.ชุดตรวจสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล ดาวน์โหลด

93.เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิต่ำ ดาวน์โหลด

94.เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ดาวน์โหลด

95.ชุดอุปกรณ์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด

96.หัวปั่นเครื่องปั่นเหวี่ยง Allergra 25R หัวปั่นความเร็วสูงชนิดทำมม 90 องศา พร้อม Adapter 15, 50 ml ดาวน์โหลด

97.เครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม ดาวน์โหลด

98.เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ (Automateed MIC Test) ดาวน์โหลด

99.ชุดเครื่องทำความเย็น สำหรับห้องเย็น (0-4 องศาเซลเซียส) ดาวน์โหลด

100.ชุดเครื่องทำความเย็น สำหรับห้องแช่แข็ง (-20 องศาเซลเซียส) ดาวน์โหลด

101.ตู้รมควัน ดาวน์โหลด

102.ตู้เก็บสารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี ดาวน์โหลด

103.แผ่นให้ความร้อน (Hotplate) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,250 วัตต์ ดาวน์โหลด

104.เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ดาวน์โหลด

105.ชุดปรับเทียบมาตรฐานทางปริมาตร ดาวน์โหลด

106.เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF-TOF CID MS-MS ดาวน์โหลด

107.เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ดาวน์โหลด

108.กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา แบบสเตอริโอ ดาวน์โหลด

109.ชุดเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพเจล ดาวน์โหลด

110.เครื่องปิดผนึกสุญญากาศพร้อมถุงบรรจุ ดาวน์โหลด

111.เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ดาวน์โหลด

112.ชุดแยกสารพันธุกรรมในแนวนอน(Horizontal Electrophoresis) ดาวน์โหลด

113.เครื่องดูเจลภายใต้หลอดยูวี(UV Transilluminator) ดาวน์โหลด

114.ชุดดมยาสลบสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์