Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2562

 1. เครื่องเขย่าแนวราบซ้านขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 2. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF-TOF CID MS-MS ดาวน์โหลด
 3. เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometer with sensor) ดาวน์โหลด
 4. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ดาวน์โหลด
 5. ตู้แช่แข็งแบบยืน -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ดาวน์โหลด
 6. เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ดาวน์โหลด
 7. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 8. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิตอล ดาวน์โหลด
 9. ชุดตะแกรงร่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร พร้อมอุปกณ์ ดาวน์โหลด
 10. เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ดาวน์โหลด
 11. ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Laminar flow clean bench) ดาวน์โหลด
 12. เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อนแบบ 6 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 13. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร ดาวน์โหลด
 14. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 15. เครื่องผสมสารในหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 16. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสขนาดไม่น้อยกว่า 945 ลิตร ดาวน์โหลด
 17. เครื่องปั่นแยกส่ิงส่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 18. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด
 19. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียสแบบแนวนอนความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 20. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ดาวน์โหลด
 21. เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ดาวน์โหลด
 22. ตู้เก็บสารเคมีขนาดกลาง ดาวน์โหลด
 23. ชุดเก็บตัวอย่างด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดาวน์โหลด
 24. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร  ดาวน์โหลด
 25. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างด้วยหลักการของเหลวแรงดันสูง 2D และวัดมวลสารแบบสองขั้นตอน LC-MS-MS(Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 26. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 27. ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด
 28. ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 29. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 30. เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) ดาวน์โหลด
 31. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 32. เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ดาวน์โหลด
 33. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมอัตโนมัติชนิด 1 เส้น ดาวน์โหลด
 34. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารพันธุกรรมชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 35. เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 36. เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้เม็ดบีด ดาวน์โหลด
 37. เครื่องทำให้เซลล์แตก (Ultrasonic) ดาวน์โหลด
 38. เครื่องเขย่าผสมสารละลาย Plate shaker ดาวน์โหลด
 39. -
 40. เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลด
 41. เครื่องทำตัวอย่างแห้งแบบเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ดาวน์โหลด
 42. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 43. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตัั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 44. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด
 45. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 46. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 47. ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ ดาวน์โหลด
 48. ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 49. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ ดาวน์โหลด
 50. เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ดาวน์โหลด
 51. เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ดาวน์โหลด
 52. ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 53. เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 54. เครื่องตีผสมตัวอย่าง ดาวน์โหลด
 55. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล ดาวน์โหลด
 56. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 57. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบ Deionization พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 58. -
 59. ชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 60. เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง (heat block) ดาวน์โหลด
 61. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 62. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตรและ Data Logger พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 63. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 64. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม ดาวน์โหลด
 65. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ดาวน์โหลด
 66. เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อ แบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 67. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ดาวน์โหลด
 68. เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส ดาวน์โหลด
 69. เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลด
 70. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด 16 หลุม ดาวน์โหลด
 71. ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ 720 ลิตร ดาวน์โหลด
 72. เครืองพิมพ์หลอดน้ำเชื้อ ดาวน์โหลด
 73. ชุด Micropipette ดาวน์โหลด
 74. ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 ดาวน์โหลด
 75. -
 76. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม และโปรตีนแบบมัลติเพล็กซ์ ดาวน์โหลด
 77. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดาวน์โหลด
 78. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ดาวน์โหลด
 79. เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ดาวน์โหลด
 80. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 81. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับงาน PCR ดาวน์โหลด
 82. เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 83. เครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารละลาย ดาวน์โหลด
 84. เครื่อง Homogenizer ดาวน์โหลด
 85. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Digital Thermometer) ดาวน์โหลด
 86. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid)ดาวน์โหลด
 87. เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร ดาวน์โหลด
 88. ตู้อบ (Hot air oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 89. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ชนิดหัวบล็อก 2 หัว ดาวน์โหลด
 90. ชุดตรวจวัดสารชนิดวัดการเรืองแสง (Fluorescence Detector หรือ Fluorospectrophotometric Detector) ดาวน์โหลด
 91. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขนาด 620 กรัม ดาวน์โหลด
 92. รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 60x100x90 เซนติเมตร ดาวน์โหลด
 93. ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 94. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 95. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 96. เครื่องล้างปิเปตความถี่สูงชนิดแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิตร ดาวน์โหลด
 97. ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 98. เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 99. เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ (Automated MIC Test) ดาวน์โหลด
 100. เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 101. -
 102. ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class II ดาวน์โหลด
 103. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคไทเทรชัน (Potentiometic titration) ดาวน์โหลด
 104. เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนมชนิดวัดได้ตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
 105. เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ดาวน์โหลด
 106. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ชนิดเปลี่ยนหัวปั่นได้ ดาวน์โหลด
 107. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด
 108. เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ดาวน์โหลด
 109. เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisyure analyzer) ดาวน์โหลด
 110. ตู้แสง UV สำหรับแผ่นทีแอลซี ดาวน์โหลด
 111. เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ดาวน์โหลด
 112. เครื่องเตรียมตัวอย่างสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด
 113. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 114. เครื่องบดตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 115. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ดาวน์โหลด
 116. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร x ยาว 3.00 เมตร x สูง 0.80 เมตร ดาวน์โหลด
 117. เครื่องตรวจสิเคราะห์ปริมาณและยืนยันผลด้วยหลักการ LC-MS TOF ดาวน์โหลด
 118. รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 51x81x88.5 เซนติเมตร ดาวน์โหลด
 119. เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ดาวน์โหลด
 120. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) แบบลำแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 121. รถเข็นเหล็กสำหรับเข็นท่อแก๊ส ดาวน์โหลด
 122. ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR(PCR cabinet) ดาวน์โหลด
 123. ตู้ LAMINAR FLOW ดาวน์โหลด
 124. รถเข็นสแตนเลส 1 ชั้น ขนาดประมาณ 96x61x90 เซนติเมตร ดาวน์โหลด
 125. เครื่องปั่นสกัดตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 126. ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟระบบปิด ดาวน์โหลด
 127. เครื่องตรวจวัดปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectrometer พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 128. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole LC-MS-MS ดาวน์โหลด
 129. ชุดระบบผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 130. ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว ดาวน์โหลด
 131. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบฝาทึบด้านบน ดาวน์โหลด
 132. -
 133. ชุดปั่นผสมตัวอย่างความเร็ว 2 ระดับ พร้อมตัวจับเวลา ดาวน์โหลด
 134. ตู้ปลอดเชื้อสำหรับสัตว์ทดลอง ดาวน์โหลด
 135. เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร ดาวน์โหลด
 136. เครื่องเขย่าเพลทแนวราบชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 137. เครื่องอ่านผลชุดทดสอบสำเร็จรูปแบบรวดเร็วในรูปแบบ Cassette ดาวน์โหลด
 138. ตู้เย็นควบคุมอุุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด
 139. ชุดอุปกรณ์ตรวจและเจาะเก็บไข่สำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด
 140. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ดาวน์โหลด
 141. ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biosafety cabinet class II) ดาวน์โหลด
 142. ตู้เย็นสำหรับเก็บชุดทดสอบและสารเคมี ดาวน์โหลด
 143. เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยเทคนิคผ่านเฟสของแข็งอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 144. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ดาวน์โหลด
 145. เครื่องปั่่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 146. ชุดแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลด
 147. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สำกรับงาน Dark field ดาวน์โหลด
 148. หม้อต้มเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
 149. เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ดาวน์โหลด
 150. เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย ดาวน์โหลด
 151. เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย ชนิดชาร์จแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
 152. เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุมพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 153. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ดาวน์โหลด
 154. เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียดทศนิยม 5 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 155. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 156. เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 157. ตู้บ่มเพาะเชื้อในบรรยากาศด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด
 158. เครื่องย่อยสลายตัวอย่างระบบไมโครเวฟพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 159. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ดาวน์โหลด
 160. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมช่องแช่แข็ง ดาวน์โหลด
 161. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 620 กรัม ดาวน์โหลด
 162. ตู้ชีวนิรภัยแบบไม่ต่อท่อ ระดับสาม (Biological safety cabinet class III) ดาวน์โหลด
 163. -
 164. ตู้แช่แข็ง -18 องศาเซลเซียส แบบนอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 คิว ใช้เก็บตัวอย่างหลังทดสอบ ดาวน์โหลด
 165. ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ดาวน์โหลด
 166. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด
 167. -
 168. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ดาวน์โหลด
 169. แท่นอุ่นสไลด์แบบติดกล้องสเตอริโอ ดาวน์โหลด
 170. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ ดาวน์โหลด
 171. เครื่องวาง cylinder cup ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ดาวน์โหลด
 172. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด
 173. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน ดาวน์โหลด
 174. ตู้สำหรับเตรียมตัวอย่างภายใต้ระบบอากาศหมุนเวียน ดาวน์โหลด
 175. เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเลคโทรนิคแบบ 8 ช่อง ชนิดปรับระยะหัว ดาวน์โหลด
 176. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งน้ำนหักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6,200 กรัม ดาวน์โหลด
 177. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง ดาวน์โหลด
 178. เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อโคด้วยไฟฟ้า ดาวน์โหลด
 179. เครื่องทำเจือจางและจ่ายตัวอย่างอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 180. ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการ Combustion พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 181. ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) ดาวน์โหลด
 182. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 183. เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) ขนาด 3,500 มิลลิลิตร ดาวน์โหลด
 184. กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 185. เครื่องล้างอีไลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ดาวน์โหลด
 186. เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 187. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ดาวน์โหลด
 188. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ดาวน์โหลด
 189. -
 190. กล้องฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายรูประบบดิจิตอล ดาวน์โหลด
 191. -
 192. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 200 กรัม ดาวน์โหลด
 193. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (multiparameter) แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 194. ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพโครโมโซมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดเรียงโครโมโซม ดาวน์โหลด
 195. -
 196. เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค ดาวน์โหลด
 197. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 198. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ดาวน์โหลด
 199. ตู้เย็นควบคุมอุณหถูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 1300 ลิตร ดาวน์โหลด
 200. -
 201. -
 202. -
 203. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 204. -
 205. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ดาวน์โหลด
 206. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด
 207. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 208. ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ดาวน์โหลด
 209. เสาให้น้ำเกลือสแตนเลส ดาวน์โหลด
 210. โต๊ะรักษาและผ่าตัด ชนิดสแตนเลส ดาวน์โหลด
 211. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร และ Data logger พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 212. ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 12 คิว ดาวน์โหลด
 213. ระบบเพิ่มความชื้นพร้อมระบบทำความเย็น ดาวน์โหลด
 214. เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Moisture Balance) ดาวน์โหลด
 215. เตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ลิตร ดาวน์โหลด
 216. เครื่องชั่งดิจิตอลกันน้ำ แบบตั้งโต๊ะ ชั่งได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 217. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 218. -
 219. เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม ดาวน์โหลด
 220. เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 221. เครื่องดูดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิก (Electronic pipette) ดาวน์โหลด
 222. เครื่องผสมสารละลาย ดาวน์โหลด
 223. เครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมสู่เซลล์และเชื้อจุลชีพด้วยกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลด
 224. เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 225. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบตั้งพื้นสำหรับหลอด 1.5 หรือ 2 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 48 หลอด พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 226. -
 227. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 228. เครื่องชั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 229. เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 230. ชุดกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา สำหรับเทคนิค Bright Field, Phase Contrast และ Dark Field พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง พร้อมชุดคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์ถ่ายภาพ ดาวน์โหลด
 231. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 232. เครื่องกำจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยมระบบดรายแมคคานิคัลขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ดาวน์โหลด
 233. ตู้แช่แข็งฝาทึบ ความจุ 1,200 ลิตร ดาวน์โหลด
 234. รถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส ดาวน์โหลด
 235. ตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ ดาวน์โหลด
 236. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 60 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 237. ตู้ดูดควันชนิดกำจัดไอกรด ดาวน์โหลด
 238. ตู้แช่เย็นอุณหภูมิ-30 องศาเวลเซียสแนวนอนความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 239. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 710 ลิตร ดาวน์โหลด
 240. ชุดอ่างล้างเครื่องแก้ว ดาวน์โหลด
 241. ตู้แช่แข็ง-20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บซีรั่ม ดาวน์โหลด
 242. เครื่องวัดความขุ่นของเชื้อจุลินทรีย์ ดาวน์โหลด
 243. อ่างควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร ดาวน์โหลด
 244. หม้อต้มเครื่องมือ ดาวน์โหลด
 245. เครื่องอ่านรหัสไมโครชิฟ ดาวน์โหลด
 246. ตู้เก็บเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และสารเคมี ดาวน์โหลด
 247. รถเข็นขยะติดเชื้อแบบทึบ  ดาวน์โหลด
 248. รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ40x65x85 เซนติเมตร ดาวน์โหลด
 249. เครื่องชั่งวางพื้นสแตนเลสกันน้ำอ 150 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 250. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 100 กรัม ดาวน์โหลด
 251. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด
 252. หม้อฆ่าเชื้อความดันสูงชนิดพ่นน้ำ ดาวน์โหลด
 253. ชุดเครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร ดาวน์โหลด
 254. -
 255. -
 256. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 1 กรัม ดาวน์โหลด 
 257. -

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์