Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2563

คว.1-63 ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.3-63 -

คว.4-63 -

คว.5-63 เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.8-63 เครื่องตีผสมตัวอย่าง ดาวน์โหลด

คว.9-63 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.10-63 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.12-63 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมช่องแช่แข็ง ดาวน์โหลด

คว.13-63 เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 50 มล. (Dispensor) ดาวน์โหลด

คว.14-63 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบฝาทึบด้านบน ดาวน์โหลด

คว.15-63 -

คว.17-63 เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด 16 หลุม ดาวน์โหลด

คว.18-63 ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.19-63 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด

คว.23-63 ฃุดอุปกรณ์ตรวจและเจาะเก็บไข่สำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.24-63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.27-63 เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ดาวน์โหลด

คว.28-63 เครื่องเขย่าเพลทแนวราบชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด

คว.29-63 ตู้ชีวนิรภัยแบบไม่ต่อท่อ ระดับสาม (Biological safety cabinet class III) ดาวน์โหลด

-

คว.31-63 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.32-63 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.38-63 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม ดาวน์โหลด

คว.39-63 รถเข็นสเตเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 40x65x80 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.42-63 เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างและปนเปื้อนในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ด้วยหลักการของเหลวแรงดันสููงสองมิติ และวัดมวลสารแบบ Triple Quadrupole พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.46-63 ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class II ดาวน์โหลด

-

คว.48-63 ชุดตะแกรงร่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.49-63 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ Automated MIC Test ดาวน์โหลด

คว.50-63 -

คว.51-63 ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด

คว.54-63 ฃุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น Combustion พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.57-63 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ดาวน์โหลด

คว.59-63s ชุด Post-Column Photochemical Reactor ดาวน์โหลด

คว.62-63 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาสเซลเซียส ดาวน์โหลด

คว.63-63 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

-

คว.65-63 เครื่องเขย่าไมโครไตเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท ดาวน์โหลด

คว.66-63 กล้องจุลทรรศน์ชนืด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด

คว.67-63 -

คว.71-63 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลด

คว.72-63 เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ดาวน์โหลด

-

คว.74-63 เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.75-63 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV VIS Spectrophotometer) แบบลำแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.76-63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด

คว.78-63 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ดาวน์โหลด

คว.80-63 เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดาวน์โหลด

คว.81-63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.83-63 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด

คว.86-63 ชุดอุปกรณ์เลี่ยงหนูไมซ์แบบปลอดเชื้อพร้อมชุดเปลี่ยนถ่ายกรงและรองรับขยะ ดาวน์โหลด

คว.88-63 เครื่องวิเคราะห์สารพิษสารตกค้างด้วยเทคนิค GC-MS พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.89-63 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในตัวอย่างทางปศุสัตว์ด้วยเทคนิค LC-Single Quadrupole Mass Spestrometer ดาวน์โหลด

คว.91-63 เครื่องวัดสี้นื้อสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.92-63 เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole Lc-MS-MS ดาวน์โหลด

คว.93-63 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infra Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.95-63 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคไทเทรทแบบอัตโนมัติ (Automatic titration) ดาวน์โหลด

คว.97-63 เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟ แบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบลูกผสม ดาวน์โหลด

คว.98-63 เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารละลายชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด

คว.100-63 เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.101-63 ชุดแยกสารและปริมาณสารด้วยหลักการ High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.102-63 ตู้เพาะเชื้อในสภาวะไร้ออกซิเจน ดาวน์โหลด

คว.103-63 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ดาวน์โหลด

คว.104-63 เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วพร้อมระบบอบแห้งแบบอัติโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.105-63 เครื่องวัดแรงตัดเฉือนเนื้อสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.106-63 เครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.107-63 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดกว้่าง 0.75 เมตร x ยาว 3.75 เมตร x สูง 0.80 เมตร ดาวน์โหลด

คว.109-63 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด

คว.110-63 ตู้กรองอากาศในแนวดิ่ง ดาวน์โหลด

คว.111-63 หล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ดาวน์โหลด

คว.113-63 กล้องจุลทรรศน์ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.114-63 ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับเครื่องโครมาโจกราฟี พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.115-63 ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.116-63 ชุดระบบน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.118-63 เครืองปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงขนาดเล็ก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด

คว.119-63 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.120-63 เครื่องบดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ความเร็วสูง ดาวน์โหลด

คว.121-63 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 2 กระบอกตา ดาวน์โหลด

คว.124-63 ชุดวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.125-63 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนนิค Differential Interferece Contrast (DIC) พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ดาวน์โหลด

คว.127-63 กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด

คว.128-63 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขย่าสำหรับหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร ดาวน์โหลด

คว.129-63 ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในบรรยากาศด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.130-63 เครื่องอัลตราซาวด์ stationary แบบ 2 โพรบ ดาวน์โหลด

คว.131-63 ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.132-63 เครื่องพ่นกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและพื้นผิวอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.133-63 ตู้อบระบบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ดาวน์โหลด

คว.136-63 กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา แบบสเตอริโอ ดาวน์โหลด

คว.137-63 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด

คว.139-63s เครื่องเป่าแยกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.140-63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.141-63 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,350 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.142-63 เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัตแบบแยกชนิดเม็ดเลือดขาว พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.145-63 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.148-63 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.149-63 เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด

คว.150-63 ตู้บ่มเชื้อพร้อมอุปกรณ์เขย่าภายใน ดาวน์โหลด

คว.152-63 เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.153-63 ชุด Micropipette ขนาด 1-10 ไมโครลิตร, 10-100 ไมโครลิตร และ 100-1,000 ไมโครลิตร ดาวน์โหลด

คว.155-63 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเลคทรอนิกส์แบบ 12 ช่อง ดาวน์โหลด

คว.156-63 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติชนิดอิเลคทรอนิกส์แบบ 8 ช่อง ดาวน์โหลด

คว.157-63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.159-63 ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ –30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.160-63 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ชนิด 3 ตา ดาวน์โหลด

คว.161-63 -

คว.162-63 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.163-63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.165-63 ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.166-63 ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ดาวน์โหลด

คว.167-63 เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ดาวน์โหลด

คว.168-63 ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.169-63 เครื่องดมยาสลบแบบใช้ก๊าซสำหรับสัตว์ฟันแทะ ดาวน์โหลด

คว.171-63 ภาชนะเลี้ยงเชื้อภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Anaerobic jar) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.172-63 กล้องสเตอริโอชนิด 3 ตา พร้อมไฟบนและไฟล่าง ดาวน์โหลด

คว.174-63 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บตัวอย่างก่อนและหลังการวิเคราะห์  ดาวน์โหลด

คว.178-63 โต๊ะรักษาและผ่าตัด ชนิดสแตนเลส ดาวน์โหลด

คว.179-63 หม้อต้มเครื่องมือ ดาวน์โหลด

คว.180-63 ตู้แช่แข็ง -30 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.181-63 ชุดแยกโปรตีนแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.182-63 ชุดส่งถ่ายสารพันธุกรรมลงสู่เมมเบรนชนิดกึ่งแห้ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.183-63 ตู้แช่เย็น 2-4 องศาเซลเซียส แบบ 3 ประตู ดาวน์โหลด

คว.184-63 เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ดาวน์โหลด

คว.185-63 เครื่องบดอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.186-63 เครื่องลดปริมาณสารละลายชนิดปรับระดับความสูงของหัวพ่นแก๊สได้ ดาวน์โหลด

คว.188-63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.190-63 เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ ดาวน์โหลด

คว.191-63 ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) ดาวน์โหลด

คว.193-63 เครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลาย ดาวน์โหลด

คว.194-63 เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง (Heat block) ดาวน์โหลด

คว.198-63 กล้องจุลทรรศน์ชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตา ดาวน์โหลด

คว.199-63 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิตอล ดาวน์โหลด

คว.201-63 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร x ยาว 1.80 เมตร x สูง 0.80 เมตร ดาวน์โหลด

คว.202-63 เครื่องกรองน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.206-63 หม้อฆ่าเชื้อความดันสูงชนิดพ่นน้ำ ดาวน์โหลด

คว.207-63 ตู้เก็บอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.208-63 เครื่องวัดอุณหภูมิและควมชื้นแบบตัวเลข ดาวน์โหลด

คว. 209-63 ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาด class II ดาวน์โหลด

คว.200-63 ชุด Micropipette ดาวน์โหลด

คว.210-63 เครื่องวัดค่าความเป็นกรดและด่าง ดาวน์โหลด

คว.211-63 เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ในสารละลาย (Flow cytometer) ดาวน์โหลด

คว.214-63 ตู้พยาบาลสัตว์ป่วยวิกฤติ ขนาด 100 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.215-63 ตู้พยาบาลสัตว์ป่วยวิกฤติ ขนาด 50 เซนติเมตร ดาวน์โหลด

คว.216-63 ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเซลล์ไข่ขณะเจาะเก็บ ดาวน์โหลด

คว.218-63 ถังออกซิเจนขนาด 2 คิว พร้อมรถเข็นและอุปกรณ์ครบชุด ดาวน์โหลด

คว.219-63 เครื่องวัดสี (Colorimeter) ชนิดพกพา ดาวน์โหลด

คว.220-63 เครื่องวัดค่ากรด-ด่างผลิตภัณฑ์สัตว์ ชนิดพกพา (Meat pH Meter) ดาวน์โหลด

คว.222-63 หม้อฆ่าเชื้อความดันสูงชนิดพ่นน้ำ ดาวน์โหลด

คว.225-63 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดสัตว์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

คว.226-63 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บซีรั่ม ดาวน์โหลด

คว.227-63 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร และdata logger พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

คว.229-63 ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.230-63 ตู้บ่ม (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.231-63 เครื่องดูดเสมหะ ดาวน์โหลด

คว.232-63 เครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติ ดาวน์โหลด

-

คว.234-63 ที่ส่องตรวจ หู ตา คอ จมูก ดาวน์โหลด

คว.235-63 เครื่องจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด ดาวน์โหลด

คว.236-63 รถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน ดาวน์โหลด

คว.237-63 เครื่องพ่นยาแบบอัลตร้าโซนิค ดาวน์โหลด

คว.238-63 ไฟผ่าตัดแบบขาตั้งพื้น ดาวน์โหลด

คว.239-63 เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.243-63 Micropipette ขนาด 1,000-5,000  µl ดาวน์โหลด

คว.245-63 ตู้แช่แข็งแบบยืน -40 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร ดาวน์โหลด

คว.246-63 ที่เจาะกระเพาะโค ดาวน์โหลด

คว.247-63 ที่ถ่างปากโค ดาวน์โหลด

คว.248-63 ชุดหูฟังจังหวะการเต้นของหัวใจและเสียงปอด (Stethoscope) ดาวน์โหลด

คว.249-63 เครื่องมือผ่าซากสัตว์ ดาวน์โหลด

คว.250-63 เครื่องปั่นฮืมาโตรคริต (Hematocrit centrifuge) ดาวน์โหลด

-

คว.252-63 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเคลื่อนย้ายได้ ดาวน์โหลด

คว.253-63 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด

คว.254-63 ตู้ปราศจากเชื้อ ดาวน์โหลด

คว.256-63 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิขนิดเคลื่อนที่แบบอินฟราเรด (Thermal Imaging system) ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์