แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 125
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 108
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานพร้อมทาสีสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 130
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 130
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ 85
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 123
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 91
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง,ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (ป5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสนิกส์(e-bidding) 142
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR), ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 348
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 194

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์