ขอบข่ายวิธีทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

 

ที่ ห้องปฏิบัติการ สถานะการขึ้นทะเบียน วันที่ขึ้นทะเบียน วันที่หมดอายุ
1 บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Certificate1 Certificate 2 ปกติ 5/3/2563 (สมป.)
  15/2/2563(บร.)
9/5/2565 (สมป.)
  29/12/2565(บร.)
2 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปกติ 23/7/2564 22/7/2567
3 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) ปกติ 16/5/2564 15/5/2567
4 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ปกติ 27/4/2563 26/4/2567
5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด ปกติ 6/5/2564 5/5/2567
6 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ปกติ 15/12/2563 23/02/2566
7 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) ปกติ 5/3/2563 9/8/2565
8 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา) ปกติ 6/8/2564 5/8/2567
9 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) ปกติ 15/12/2563 9/5/2565
10 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ปกติ 27/8/2562 26/8/2564
11 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 04/12/2562 (สมป.)
30/12/2561 (บร.)
24/10/2564(สมป.)
29/12/2564 (บร.)
12 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 6/5/2564 9/2/2565
13 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ปกติ 04/12/2562 22/11/2564
14 บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขานครนายก) ปกติ 4/12/2562 9/2/2565
15 บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ปกติ 11/7/2562 23/1/2565
16 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี) ปกติ 4/12/2562 5/11/2564
17 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (พระประแดง) ปกติ 21/10/2562 20/10/2565
18 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 6/8/64 (สมป.)
 6/8/64 (บร.)
5/8/67 (สมป.)
5/8/67 (บร.)
19 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 5/04/2564 4/4/2567
20 บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) ปกติ 4/9/2562 12/9/2564
21 สหฟาร์ม (ลพบุรี)บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ปกติ 30/2/2564 29/3/2567
22 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ปกติ 6/8/2564 5/8/2567
23 บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดหลุมแก้ว ปกติ 12/7/2562 12/7/2565
24 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) ปกติ 6/8/2564 5/8/2567
25 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) ปกติ 18/9/2563 26/09/2565
26 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) ปกติ 6/8/2564 5/8/2567
27 ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ปกติ 1/12/2563 30/11/2566
28 บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด ปกติ 28/7/2562 27/7/2565
29 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ปกติ 18/9/2563 17/9/2566
30 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ปกติ 4/9/2562 15/12/2564
31 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) ปกติ 30/3/2564 29/03/2567
32 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เทพารักษ์) ปกติ 25/10/2564 24/10/2567
33 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ปกติ 18/9/2563 09/08/2565
34 บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ปกติ 10/7/2564 9/7/2567
35 บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด ปกติ 5/3/2563 22/08/2565
36 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ปกติ 26/4/2562 25/4/2565
37 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปกติ 3/07/2563 22/11/2564
38 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) ปกติ 5/3/2563 23/7/2565
39 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ปกติ 6/8/2564 27/6/2567
40 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ปกติ 26/12/2563 25/12/2566
41 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ปกติ 27/6/2564 26/6/2567
42 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 18/9/2563 22/11/2564
43 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปกติ 15/12/2563 24/1/2566
44 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี 1)      ปกติ 15/12/2563 22/11/2564
45 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) ปกติ 18/9/2563 22/11/2564
46 บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 15/12/2563 29/4/2566
47 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปกติ 18/9/2563 23/1/2565
48 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร) ปกติ 6/5/2564 5/5/2566
49 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ปกติ 6/8/2564 5/8/2567
50 บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) ปกติ 3/07/2563 26/09/2565
51 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ปกติ 5/4/2563 4/4/2566
52 บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ปกติ 4/9/2562 20/10/2565
53 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ ปกติ 18/9/2563 9/2/2565
54 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด ปกติ 15/12/2563 23/02/2566
55 ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปกติ 27/4/2564 26/4/2567
56 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ปกติ 5/3/2563 16/5/2565
57 บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 18/9/2563 12/12/2565
58 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง)  ปกติ 18/9/2563  9/5/2565
59 บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด ปกติ 6/8/2564 4/3/2566
60 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) ปกติ 3/7/2563 2/7/2566
61 บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 3/7/2563 2/7/2566

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์