ประชุมหารือคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

    อธิบดีกรมปศุสัตว์จัดประชุมหารือคกก.การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์เพื่อพิจารณาระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าเพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    6 พ.ค.2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานจัดประชุมหารือคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.สตส. กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สตส. ฝ่ายเลขานุการ น.สพ.โสภัชย์ชวาลกุล ผอ.สพส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

     การประชุมคณะกรรมการดารถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ มีวาระที่สำคัญดังนี้

1.การพิจารณาอนุมัติขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ/ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน

2.พิจารณาอนุมัติยกเลิกคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 952/2562 และพิจารณาอนุมัติร่างคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3.พิจารณาอนุมัติรายการทดสอบที่ห้องปฎิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีความประสงค์จะถ่ายโอนภารกิจฯ ให้ภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทนเพิ่มเติม

      ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจ (Competent Authority) ที่ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้อาหารที่มาจากปศุสัตว์มีความปลอดภัยในการบริโภค ทั้งที่จําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยกําหนดระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและยอมรับ ความสามารถด้านวิชาการในแต่ละรายการทดสอบของห้องปฏิบัติการภาคเอกชน โดยพิจารณาความถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า ห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่มีความประสงค์จะรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ดังกล่าว ต้องดําเนินงานให้สอดคล้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ที่ประกาศไว้ โดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ต่อไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

001 n

002 n

003 n

004 n

005 n

005 n

006 n

007 n

008 n

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์