กรมปศุสัตว์ขยายขีดความสามารถตรวจวิเคราะห์สารอันตรายใน "แมลงที่บริโภคได้"

     ปัจจุบันแมลงที่บริโภคได้ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิ้งหรีดที่จัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ กรมปศุสัตว์จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงและสนับสนุนให้ส่งออก เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยและประเทศ

        สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ งานเคมีอาหาร
สารตกค้างและสารปนเปื้อน เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่มีภารกิจในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (pesticide residues) กลุ่ม carbamate ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) และโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท (mercury) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) รวมถึงโลหะหนักธาตุอื่น ๆ ได้แก่ ตะกั่ว (lead) แคดเมียม (cadmium) สารหนู (arsenic) ทองแดง (copper) และสังกะสี (zinc) ด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) ในตัวอย่างจิ้งหรีด และอนาคตจะขยายขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์แมลงบริโภคได้ชนิดอื่น ๆ เช่น ด้วงสาคู ตั๊กแตน เป็นต้น เพื่อให้มีความหลากหลายและเป็นตัวแทนในการขอขยายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของแมลงที่บริโภคได้ ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

1-11-2

1-31-41-5

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์