ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ    กรมปศุสัตว์ พญาไท พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.สตส. ผู้แทนจาก สพส. ศวพ. สสช. มกอช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีมติในวาระเรื่องพิจารณา 2 วาระดังนี้

1) พิจารณาการต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ/ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน

   - การต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 1 แห่ง

   - การต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ/ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน

     จำนวน 7 แห่ง

   - ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

2) พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจฯ

   นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเบื้องต้น ในการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจฯ          ของห้องปฏิบัติการเอกชนที่มีความประสงค์ในการขอรับรองการตรวจวิเคราะห์ COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์

1-11-2

1-3

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์