บทความทางวิชาการ

 บทความวิชาการของสตส.

    บทความทางวิชาการเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาและวิชาการของบทความของตนเอง


ประจำปี 2564

ลำดับที่

เรื่อง

1.
 • บทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย ดาวน์โหลด
 • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย
2.
 • การดำเนินการกับ Nonconformity ดาวน์โหลด
 • นายสัตวแพทย์ สมชาย วงศ์สมุทร
3.
 • Crisis to Opportunity: Roles of Food Testing Laboratories during COVID-19 Pandemic,  Thailand Experience ดาวน์โหลด
 • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย

 

ประจำปี 2563

ลำดับที่

เรื่อง

 1.
 • การสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพและการแปรผล (Control Chart adn Interpretation) ดาวน์โหลด
 • สัตวแพทย์หญิง ดร.ฉันทนี บูรณะไทย1                                                                                                         
2.
 • การตรวจแยกชนิดเนื้อและกระดูกป่นหมูในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง Real-Time PCR ดาวน์โหลด
 • วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร และ ณัฐญา แสงสว่าง
3.
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซีลารีโนนในอาหารสุกรโดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography-Fluorescence Detector (HPLC-FLD)
 • ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว  ชนิดา แก้วเกิดสี  ไกรวุฒิ นวลขาว
4.
 • การทดสอบสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบคอปเปอร์ในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-OES ดาวน์โหลด
 • สุนีย์ คณาพิพัฒน์   จารุนันท์ อัจจุตมานัส พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์   ประภาพร วรรณาเขียว   สุกัญญา พวงเสียง พรชนิตว์ พรหมคุณ
5
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารฟอสโฟมัยซินในอาหารสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ศิริวัฒน์ รายณะสุข     วรัญญา แก้วทิพย์     สุนีย์ คณาพิพัฒน์ กลวิทย์ ไชยทองศรี     รัชนก ตองอ่อน

6
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่ม Nitrofurans ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี screening test ดาวน์โหลด
 • เกรียงไกร เกื้อกูล      สุรัตนา บุญใส     ดาวใจ หมีมา   พงษ์เทพ เวียงวะลัย
7
8
 • การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างน้ำนมโคดิบเพื่อการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง tetracycline ด้วยเทคนิค competitive enzyme immunoassay ดาวน์โหลด
 • ปารัช ขุนพรม  มังตาน อ๊อสวงษ์ วิสุมน บางเมือง สมชาย วงศ์สมุทร
9
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราไตรโคทรีซีน ชนิด เอ ในข้าวโพด ด้วยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • ไกรวุฒิ นวลขาว          ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว
10
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในกล้ามเนื้อไก่ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • นางสาวมัฑณา วงษ์วิจารณ์ นางสาววนิตา ทองไพรวรรณ นางสาวจอมขวัญ ปิจดี นายปิยฉัตร ชมภูคำ นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์  นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์
11
 • การพัฒนาวิธีหาปริมาณยาต้านจุลชีพในน้ำเลี้ยงสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคนิค LC - MS/MS ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ ธิติ รุจิเชาว์
12
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในกล้ามเนื้อไก่ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • นางสาวมัฑณา วงษ์วิจารณ์ นางสาววนิตา ทองไพรวรรณ นางสาวจอมขวัญ ปิจดี นายปิยฉัตร ชมภูคำ นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์ นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์
13
 • การพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิค TLC/HPTLC (พริกขี้หนู) ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน รัตนาภรณ์ ชนประชา ศศิกานต์ วุฒิกานต์นนท์ ธนธรณ์ ด้วงทอง
 14
 • โครงการทดสอบความใช้ได้วิธีวิเคราะห์รายการ ทดสอบสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรด้วย HPTLC ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน ศศิกานต์ วุฒิกานต์นนท์ ธนธรณ์ ด้วงทอง รัตนาภรณ์ ชนประชา
 15
 • โครงการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ chlorpyrifos และ phoxim ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด
 • สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ มลทิพย์ บุญชีวิต กรรณิการ์ สีสุแล
16
 • การทดสอบความใช้ได้วิธีวิเคราะห์สาร fipronil ในไข่ด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด
 • วิภาดา สิริสมภพชัย     สราวุธ ชูกระชั้น      สุจิตรา ยศวันทา      พนิดา ไกล่กลาง

บทความวิชาการจากหน่วยงานอื่น

ลำดับที่

เรื่อง

 1.
 • การเป้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด
 • รักไทย งามภักดิ์1, วนิดา แจ้งประจักษ์1, วีระ อิ้งสะอาด1, นารถตยา ชมนารถ1                                                
2.
 • การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาหารื้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ อี.โคไล (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล (A Study investigating alternative regiments to replace colistin mixed in feed for the treatment of E. coli infection in nursery pigs) ดาวน์โหล
 • รักไทย งามภักดิ์1, สุนิตย์ มีบำรุง1, ภานุมาศ คงปันนา2, เดชฤิทธิ์ นิลอุบล2

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์