ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

  • ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค) เกิน 500,000 ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย บก.06 ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติ TOR ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติราคากลาง ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติจัดจ้างซ่อม คณะกรรมการ TOR+ราคากลาง+ตรวจรับ ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติจัดจ้างซ่อม คณะกรรมการ TOR+ราคากลาง+ตรวจรับ+เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติจัดจ้างซ่อม ราคากลาง+ตรวจรับ ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างร่างขอบเขตงาน (TOR) ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ

คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์