เนื้อหา

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2564

 • แผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา 2/2564 ดาวน์โหลด
 • ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบ 2/2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาที่โดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2564

 • แผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2564 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบประเมิน 1-2564 ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ดาวน์โหลด


ประจำปีงบประมาณ 2563

 แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2563


แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2563

 • แผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2563 ดาวน์โหลด
 • ผลการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
  • รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด
  • โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วนงาน

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2562

 • รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP (แบบฟอร์ม A) 2/2562 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) (แบบฟอร์ม A) 2/2562 ดาวน์โหลด
 • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม B) ดาวน์โหลด
 • แผนโครงการพัฒนาโดดเด่นของหน่วยงาน ดาวน์โหลด


แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2562

 • แผนพัฒนาบุคลาการผู้ใต้บังคับบัญชา 1/2562 ดาวน์โหลด
 • แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 1/2562 (แบบฟอร์ม A) ดาวน์โหลด
 • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 1/2562 (แบบฟอร์ม B) ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาของหน่วยงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดาวน์โหลด


ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2561

 • แผนพัฒนาบุคลาการผู้ใต้บังคับบัญชา 2/2561 ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล A ดาวน์โหลด
 • แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลด
 • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล B ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินการติดตามผลการนำปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด


แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2561

 • แผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินการติดตามผลการนำปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2
 • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ดาวน์โหลด
 • แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
 • แผนพัฒนาบุคลาการผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2560

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (2.1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา(2.2) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.1) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.2) ดาวน์โหลด
 • การประเมินการให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
 • เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลดไฟล์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2560

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (2.1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา(2.2) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.1) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.2) ดาวน์โหลด
 • การประเมินการให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560และเอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลด


ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2559

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (2.1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา(2.2) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.1) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.2) ดาวน์โหลด
 • การประเมินการให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
 • เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลดไฟล์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2559

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (2.1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน ดาวน์โหลด/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา(2.2) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.1) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.2) ดาวน์โหลด
 • การประเมินการให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
 • เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลดไฟล์


ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2558

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (2.1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา(2.2) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.1) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.2) ดาวน์โหลด
 • เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลดไฟล์1ดาวน์โหลดไฟล์2

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน(1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา (2.1) ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา(2.2) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.1) ดาวน์โหลด
 • ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (3.2) ดาวน์โหลด
 • แบบการประเมินให้ตัวเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
 • เอกสารอ้างอิง ดาวน์โหลดไฟล์1ดาวน์โหลดไฟล์ 2

 

ประจำปีงบประมาณ 2557

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา ดาวน์โหลด
 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล  สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์