Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2560

 1. เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ดาวน์โหลด
 2. เครื่องปั่นตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 3. แผ่นให้ความร้อน (Hotplate) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,250 วัตต์ ดาวน์โหลด
 4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตรและ Data logger พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 5. เครื่องเป่าลม ดาวน์โหลด
 6. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ -9 ถึง 40 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 7. เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษปนเปื้อน (PCBs) ด้วยเทคนิค GC-MS-MS (Triple Quadrupole) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 8. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารพิษจากเชื้อราด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ ดาวน์โหลด
 9. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารเคมีภัณฑ์ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคเอสเอฟซีลิควิดโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ ดาวน์โหลด
 10. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารกลุ่มสารอินทรีย์สลายตัวได้ยากและสารนอนทาร์เก็ต ด้วยหลักการวัดมวลขั้นละเอียดขั้นสูง ดาวน์โหลด
 11. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ดาวน์โหลด
 12. เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 13. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล ดาวน์โหลด
 14. ตู้เก็บสารเคมี ดาวน์โหลด
 15. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด
 16. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 17. ตู้เก็บสารเคมีชนิดกรองไอสารเคมีขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 18. เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ชนิดอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 19. เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยระบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 20. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 21. เครื่องตัดเนื้อเยื่อกึ่งอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 22. เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติโดยใช้แก๊สไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 23. เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ดาวน์โหลด
 24. เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 25. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ดาวน์โหลด
 26. เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 27. ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 28. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ สำหรับแช่ตัวอย่างน้ำนมความจุไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร ดาวน์โหลด
 29. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 30. เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน ดาวน์โหลด
 31. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 32. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 33. เครื่องล้างไม่โครเพลท (Microplate Washer) ดาวน์โหลด
 34. เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 35. ตู้อบ (Hot Air oven) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 36. เครื่อง ELISA Reader พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 37. ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ดาวน์โหลด
 38. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้งพร้อมเขย่า ดาวน์โหลด
 39. ชุดตรวจวัดอุรหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภุมิ ดาวน์โหลด
 40. เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titator) ดาวน์โหลด
 41. เครื่องดุดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตรการจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ ดาวน์โหลด
 42. เครื่องวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 43. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องสาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร ดาวน์โหลด
 44. ตู้เย็นควบคุมอุรหภูมิ 4 องสาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด
 45. อ่างควบคุมอุรหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร ดาวน์โหลด
 46. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุรภาพน้ำเชื้อสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
 47. เครื่องวัดึความเป็นกรด-ด่าว แบบ 2 ช่องสัญญาณวัด ชนิดตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 48. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ดาวน์โหลด
 49. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ ดาวน์โหลด
 50. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ดาวน์โหลด
 51. ตู้แช่แข็งอุรหภูมิ -30 องศาเซลเซียสแบบแนวนอนความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 52. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 53. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด
 54. เครื่องอัลตร้าซาวน์แบบเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลด
 55. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 56. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร ดาวน์โหลด
 57. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 58. กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสงพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 59. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ดาวน์โหลด
 60. ชุดอุปกรณ์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ดาวน์โหลด
 61. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 62. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 63. เครื่องวัดความเป้นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 64. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 2 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 65. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 5 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 66. อุปกรณ์ขยายสเกลอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลว ดาวน์โหลด
 67. ชุดอุปกรณ์สำหรับงานจุลหัตการ ดาวน์โหลด
 68. ชุดอปกรณ์ช่วยในการเจาะผนังเซลล์ ดาวน์โหลด
 69. เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ ดาวน์โหลด
 70. ชุด Post-Column Photochemcal Reactor ดาวน์โหลด
 71. ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 72. ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ(Cooled Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดาวน์โหลด
 73. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 74. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างด้วยหลักการของเหลวแรงดันสูง 2D  และวัดมวลสารแบบสองขั้นตอน LC-MS-MS (triple Quadrupole)  พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 75. เครื่องแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์แบบยิ่งยวด ดาวน์โหลด
 76. ชุดแยกโปรตีนแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 77. เครื่องดูดปล่อยสารละลายแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 78. เครื่องตีผสมตัวอย่าง ดาวน์โหลด
 79. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่น UV และ  Visible โดยใช้ปริมตรน้อย ดาวน์โหลด
 80. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 1 เส้น ดาวน์โหลด
 81. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 8 เส้น ดาวน์โหลด
 82. เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ดาวน์โหลด
 83. ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ 720 ลิตร ดาวน์โหลด
 84. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  220 กรัม ดาวน์โหลด
 85. เครื่องผสมสารในหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 86. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ดาวน์โหลด
 87. แผ่นให้ความร้อน (Hot plate) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 500 มิลลิเมตร ดาวน์โหลด
 88. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดาวน์โหลด
 89. ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 90. เครื่องบดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ดาวน์โหลด
 91. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง และตรวจวัดมวลโมเลกุลแบบ triple quadrupole LC-MS-MS ดาวน์โหลด
 92. ชุดส่งถ่ายสารพันธุกรรมลงสู่เมนเบรนชนิดกึ่งแห้งพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 93. เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม ดาวน์โหลด
 94. ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 95. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร ดาวน์โหลด
 96. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 36 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 97. ตู้ทดสอบความคงสภาพของยา พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 98. ตู้แช่แข็งแบบยืน -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ดาวน์โหลด
 99. เครื่องถ่ายทอดสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์เป้าหมายด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 100. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 101. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ดาวน์โหลด
 102. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 103. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ดาวน์โหลด
 104. เครื่องวัดสารด้วยหลักการเคมีลูมิเนสเซ้นซ์ ดาวน์โหลด
 105. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ดาวน์โหลด
 106. เครื่องเขย่าแบบแนวตั้ง (Shaker) ดาวน์โหลด
 107. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 108. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 109. ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า ดาวน์โหลด
 110. เครื่องทำน้ำ Deiornized-Reverse Osmosis water ดาวน์โหลด
 111. เครื่องเขย่าผสมสารละลาย Plate shaker ดาวน์โหลด
 112. Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ดาวน์โหลด
 113. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100-1000 ul ดาวน์โหลด
 114. ยกเลิก
 115. เครื่องอ่านผลอีไลซ่า (ELISA reader) ดาวน์โหลด
 116. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่งขนาด 620 กรัม ดาวน์โหลด
 117. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 ul ดาวน์โหลด
 118. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20-200 ul ดาวน์โหลด
 119. ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ 10-50 องศาเซลเซียส ดาวน์โหลด
 120. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ดาวน์โหลด
 121. ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส ดาวน์โหลด
 122. เครื่องล้างอีไลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ดาวน์โหลด
 123. เครื่องวัด กรด-ด่าง ดาวน์โหลด
 124. เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดจ่ายซ้ำ ดาวน์โหลด
 125. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50  ul ดาวน์โหลด
 126. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ดาวน์โหลด
 127. ชุดวิเคราะห์โปนตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น (Combustion) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 128. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ดาวน์โหลด
 129. เครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ดาวน์โหลด
 130. ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class II ดาวน์โหลด
 131. ตู้เย็นสำหรับเก็บชุดทดสอบและสารเคมี ดาวน์โหลด
 132. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บซีรั่ม ดาวน์โหลด
 133. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ ดาวน์โหลด
 134. ชุดเครื่องทำความเย็น สำหรับห้องแช่แข็ง (-20 องศาเซลเซียส) ดาวน์โหลด
 135. ชุดเครื่องทำความเย็น สำหรับห้องเย็น (0-4 องศาเซลเซียส) ดาวน์โหลด
 136. ตู้อบ Hot air oven ดาวน์โหลด
 137. ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างดำเนินการ
 138. ตู้รมควัน ดาวน์โหลด
 139. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร ดาวน์โหลด
 140. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 141. เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด อยู่ระหว่างดำเนินการ
 142. คว142-ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร ดาวน์โหลด
 143. ตู้เก็บสารเคมีชนิดกันความชื้น ดาวน์โหลด
 144. เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometer with sensor) ดาวน์โหลด
 145. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (multiparameter) แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 146. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 147. กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา แบบสเตอริโอ ดาวน์โหลด
 148. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 149. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ดาวน์โหลด
 150. เครื่องตรวจวัดปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectometer พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 151. เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ดาวน์โหลด
 152. ตู้แช่แข็ง –18 c แบบนอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 คิว ใช้เก็บตัวอย่างหลังทดสอบ ดาวน์โหลด
 153. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด
 154. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด
 155. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ –10 ถึง +40 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ ได้แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 156. เครื่องอ่านไมโครชิฟชนิดอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเป็นแท่ง (Stick Reader) ดาวน์โหลด
 157. กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 158. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด
 159. ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 160. เครื่องวัดมุมการหมุนของแสง Polarimeter ดาวน์โหลด
 161. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ดาวน์โหลด
 162. เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ดาวน์โหลด
 163. ชุดอุปกรณ์สำหรับ Western Blotting ดาวน์โหลด
 164. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 945 ลิตร ดาวน์โหลด
 165. รถเข็นขยะติดเชื้อแบบทึบ ดาวน์โหลด
 166. เครื่องตรวจโลหะในสินค้าปศุสัตว์ด้วยหลักการ (X-ray) ดาวน์โหลด
 167. เครื่องทำน้ำเย็นชนิดหมุนเวียนได้ (Cooling Bath) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ลิตร ดาวน์โหลด
 168. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ดาวน์โหลด
 169. เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้เม็ดบีด ดาวน์โหลด
 170. เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 171. เครื่องทำให้เซลล์แตก (Ultrasonic) ดาวน์โหลด
 172. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้นชนิดเปลี่ยนหัวปั่นได้ ดาวน์โหลด
 173. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 174. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 175. ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ดาวน์โหลด
 176. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 177. เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 178. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 179. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 180. ชุดอุปกรณ์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ดาวน์โหลด
 181. เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ดาวน์โหลด
 182. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับปั่นหลอด 15 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 96 หลอด พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 183. ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ดาวน์โหลด
 184. ชุดย่อยตัวอย่างกรดอะมิโน ดาวน์โหลด
 185. เครื่องกลั่นระเหยสารภายใต้สุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ (Rotary Vacuum Evaporator) ดาวน์โหลด
 186. เครื่องตรวจวัดปริมาณและความบริสุทธิ์ของสารพันธุกรรม ดาวน์โหลด
 187. เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
 188. -
 189. ตู้เก็บสารมาตรฐานชนิดแช่แข็งควบคุมอุณหภูมิได้ –30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 190. ตู้แช่เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร ดาวน์โหลด
 191. ชุดฝักบัวฉุกเฉินพร้อมอ่างล้างตาสแตนเลส ดาวน์โหลด
 192. เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยด้วยเทคนิค ICP-MS พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 193. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงที่ควบคุมอุณหภูมิได้ –20 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 194. เครื่องผสมสารแบบหมุนวน (Mixer) ดาวน์โหลด
 195. เครื่อง Thermo – Humidity Meter ดาวน์โหลด
 196. เครื่องระเหยตัวอย่างกรดอะมิโนภายใต้สุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 197. เครื่อง Real time ultrasound ดาวน์โหลด
 198. เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานแบบอิเล็กทรอนิกส์ละเอียด 0.001 องศาเซลเซียสพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 199. เครื่องตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ดาวน์โหลด
 200. เครื่องอ่านตรวจ microchip แบบเคลื่อนที่ ดาวน์โหลด
 201. กล้องส่องตรวจภายในข้อเข่า ดาวน์โหลด
 202. เครื่อง Realtime Untrasound พร้อม Software สำหรับโคเนื้อ ดาวน์โหลด
 203. เครื่อง Realtime Ultrasound พร้อม Software สำหรับสุกร ดาวน์โหลด
 204. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย pipette aid ดาวน์โหลด
 205. เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (Homogenizer) ดาวน์โหลด
 206. เครื่องวัดค่าสี ดาวน์โหลด
 207. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ดาวน์โหลด
 208. เครื่องหาองค์ประกอบของนม ดาวน์โหลด
 209. Gel electrophoresis and power supply ดาวน์โหลด
 210. ชุดหัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 211. Powered Air Purifying Respirator ดาวน์โหลด
 212. เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เเป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 213. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ชนิดหัวบล็อก 2 หัว ดาวน์โหลด
 214. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดแบบตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 215. เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 216. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 365 ลิตร ดาวน์โหลด
 217. ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ดาวน์โหลด
 218. เครื่องวัดค่าการย่อยได้ของอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
 219. เครื่องวัดปริมาณแก๊สในห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
 220. ชุดดมยาสลบสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์