Spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปี 2561

 • พิมพ์
 1. เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometer with sensor) ดาวน์โหลด
 2. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ -9 ถึง 40 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 3. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 615 ลิตร ดาวน์โหลด
 4. เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 5. -
 6. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
 7. เครื่องล้างอีไลซ่าเพล็ท(ELISA Washer) ดาวน์โหลด
 8. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Pipette Aid) ดาวน์โหลด
 9. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด
 10. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 11. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 12. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ดาวน์โหลด
 13. ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ 720 ลิตร ดาวน์โหลด
 14. ตู้เก็บสารเคมี ดาวน์โหลด
 15. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด
 16. ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 17. ตู้แช่แข็งแบบยืน -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 690 ลิตร ดาวน์โหลด
 18. เครื่องอ่านและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ดาวน์โหลด
 19. ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 20. เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส ดาวน์โหลด
 21. เครื่องวิเคราะห์พลังงานพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 22. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 23. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 24. เตาเผาไล่ควันแบบมี 6 หลุม ดาวน์โหลด
 25. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด
 26. เครื่องบรรจุน้ำเชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว ดาวน์โหลด
 27. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 28. เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ดาวน์โหลด
 29. เครื่องทำน้ำเดือดพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร ดาวน์โหลด
 30. เครื่องทศนิยม 4 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม ดาวน์โหลด
 31. ชุดอุปกรณ์สำหรับงานจุลหัตการ ดาวน์โหลด
 32. เครื่องตีผสมตัวอย่าง ดาวน์โหลด
 33. รถเข็นตะแกรงสแตนเลส ชนิด 3 ชั้น ดาวน์โหลด
 34. ชุดอ่างล้างเครื่องแก้ว ดาวน์โหลด
 35. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 36. ตู้เก็บอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 37. เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ ดาวน์โหลด
 38. ชุดอุปกรณ์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ดาวน์โหลด
 39. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 40. กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 41. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 42. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ดาวน์โหลด
 43. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียสแบบแนวนอนความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 44. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล ดาวน์โหลด
 45. ตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety Cabinet Class II) ดาวน์โหลด
 46. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ดาวน์โหลด
 47. เครื่องผสมสารในหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 48. เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 49. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร อยู่ระหว่างดำเนินการ
 50. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 51. เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง ดาวน์โหลด
 52. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 8 เส้น ดาวน์โหลด
 53. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดแบบตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 54. เครื่องวัดค่าการดูดแสงในช่วงคลื่น UV และ Visible โดยปริมาตรน้อย ดาวน์โหลด
 55. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 กระบอกตา ดาวน์โหลด
 56. ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 57. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดาวน์โหลด
 58. ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร ดาวน์โหลด
 59. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 60. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 61. รถเข็นขยะติดเชื้อแบบทึบ ดาวน์โหลด
 62. เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 63. เครื่องปั่นเซลล์เนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 64. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 65. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ดาวน์โหลด
 66. เครื่องปั่นเซลล์เนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 67. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ดาวน์โหลด
 68. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 1 เส้น ดาวน์โหลด
 69. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 70. เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ ดาวน์โหลด
 71. เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ดาวน์โหลด
 72. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ดาวน์โหลด
 73. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) ดาวน์โหลด
 74. เครื่องกลั่นระเหยสารภายใต้สุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ (Rotary Vacuum Evaporator) ดาวน์โหลด
 75. เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 76. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 ตา ดาวน์โหลด
 77. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสขนาดไม่น้อยกว่า 945 ลิตร ดาวน์โหลด
 78. เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ดาวน์โหลด
 79. เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ดาวน์โหลด
 80. เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ดาวน์โหลด
 81. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารกลุ่มสารอินทรีย์สลายตัวได้ยากและสารนอนทาร์เก็ต ด้วยหลักการวัดมวลละเอียดขั้นสูง (GC-High Resolution TOFMS) ดาวน์โหลด
 82. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตรและ Data logger พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 83. เครื่องปั่นตกตะกอน ความเร็วไม่น้อยกว่า 14000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 84. ตู้รมควัน ดาวน์โหลด
 85. อยู่ระหว่างดำเนินการ
 86. ตู้เย็นสำหรับเก็บชุดทดสอบและสารเคมี ดาวน์โหลด
 87. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตพกอนขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 88. เครื่องวิเคราะห์สารพิษในอาหารสัตว์ด้วยหลักการแยกและวัดมวลแบบแอลซีควอดดรูโพลไอออนแทรป (LC-Quadrupole Ion Trap) ดาวน์โหลด
 89. เครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบแบบรวดเร็วใช้เทคนิค ELISA ดาวน์โหลด
 90. ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) ดาวน์โหลด
 91. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิตอล ดาวน์โหลด
 92. เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า (Hot plate stirrer) ดาวน์โหลด
 93. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ดาวน์โหลด
 94. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 95. เครื่องวัดความขุ่นของเชื้อจุลินทรีย์ ดาวน์โหลด
 96. เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) ขนาด 3500 มิลลิลิตร ดาวน์โหลด
 97. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML Class E2 ขนาด 100 กรัม ดาวน์โหลด
 98. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ตาม OIML Class E2 ขนาด 50 กรัม ดาวน์โหลด
 99. Rotary vacuum pump สำหรับชุดยืนยันสารโดยหลักการ LC-MS ion trap ดาวน์โหลด
 100. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ดาวน์โหลด
 101. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ดาวน์โหลด
 102. เครื่องดูดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิก (Electronic pipette) ดาวน์โหลด
 103. เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ดาวน์โหลด
 104. กล้องงจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 105. ชุดเครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรมแนวตั้ง ดาวน์โหลด
 106. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ดาวน์โหลด
 107. ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น (Combusion) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 108. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 109. กล่องสเตนเลสทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 41x51x25 เซนติเมตร พร้อมฝาปิด ดาวน์โหลด
 110. เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ดาวน์โหลด
 111. รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 60x100x90 เซนติเมตร ดาวน์โหลด
 112. รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 40x65x80 เซนติเมตร ดาวน์โหลด
 113. เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี และวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 114. ตู้อบ(Hot air oven)ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 115. เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร ดาวน์โหลด
 116. รถเข็นสแตนเลสชนิด 2 ชั้น ดาวน์โหลด
 117. เครื่องบดอาหารสัตว์แห้ง ดาวน์โหลด
 118. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate syirrer) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม ดาวน์โหลด
 119. เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 120. โถดูดความชื้น ดาวน์โหลด
 121. เครื่องชั่งไฟฟ้า ความละเอียดทศนิยม 5 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 122. เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขนาด 620 ลิตร ดาวน์โหลด
 123. เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว ดาวน์โหลด
 124. ตู้แช่แข็ง -18 องสาเซลเซียส แบบนอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 คิว ใช้เก็บตัวอย่างหลังทดสอบ ดาวน์โหลด
 125. เครื่องอุ่นสารละลาย (Digital Dry Bath) ดาวน์โหลด
 126. เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม ดาวน์โหลด
 127. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ดาวน์โหลด
 128. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบ 2 ช่องสัญญาณวัด ชนิดตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 129. ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabinet Class II ดาวน์โหลด
 130. ชุดดมยาสลบสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 131. เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารปนเปื้อนด้วยระบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 132. รถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 2 เตียง ดาวน์โหลด
 133. เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ดาวน์โหลด
 134. โต๊ะปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
 135. เครื่องตรวจวิเคราะห์และยืนยันสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ด้วยหลักการ GC-MS-MS(Triple Quadrupole) พร้อมอุปรณ์ ดาวน์โหลด
 136. เครื่อง ELISA Reader พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 137. ชุดระบบผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการผลิตตัวอ่อน แก้ไข
 138. เครื่องพิมพ์หลอดน้ำเชื้อ ดาวน์โหลด
 139. ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ดาวน์โหลด
 140. เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนมชนิดวัดได้หลายตัวอย่างแบบต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
 141. เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและโซมาติกเซลล์ ดาวน์โหลด
 142. ชุดย่อยสารละลายตัวอย่าง Kjeldahl (Kjeldahl micro digester) ดาวน์โหลด
 143. ชุดควบคุมการดูด และเป่าอากาศ ดาวน์โหลด
 144. เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
 145. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 146. เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ  ดาวน์โหลด
 147. แผ่นให้ความร้อน (Hotplate) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,250 วัตต์ ดาวน์โหลด
 148. เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ ดาวน์โหลด
 149. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ดาวน์โหลด
 150. -
 151. เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด.(Enclosed Tissue Processor) ดาวน์โหลด
 152. -
 153. เครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลวอัตโนมัติ (Density Meter) ดาวน์โหลด
 154. เครื่องวิเคราะห์หาชนิดของจีโนมโดยใช้เทคนิคการวัดโมเลกุลประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 155. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบ Bead Chip ไมโครอะเรย์ ดาวน์โหลด
 156. เครื่องวืเคราะห์สารพันธุกรรมอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 157. เครื่องอุ่นสไลด์ แบบติดกล้องจุลทรรศน์ ดาวน์โหลด
 158. เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม ดาวน์โหลด
 159. เครื่องล้างปิเปตความถี่สูงชนิดแนวตั้ง ความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิตร ดาวน์โหลด
 160. เครื่องวัดอัตราการไหลอากาศ ดาวน์โหลด
 161. ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ ดาวน์โหลด
 162. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ดาวน์โหลด
 163. เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 164. ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด
 165. ตู้เก็บสารเคมีขนาดกลาง ดาวน์โหลด
 166. ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 167. ตู้แช่สำหรับเก็บน้ำเชื้อสดสุกร ขนาดไม่น้อยกว่า 230 ลิตร ดาวน์โหลด
 168. เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อ แบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 169. เครื่องสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 170. เครื่องหุ้มพื้นรองเท้าอัตโนมัติด้วยระบบเทอร์มัล ดาวน์โหลด
 171. ตะแกรงร่อนตัวอย่าง (Test sieves) ดาวน์โหลด
 172. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยวกว่า 1,300 ลิตร ดาวน์โหลด
 173. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง ดาวน์โหลด
 174. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ดาวน์โหลด
 175. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 176. อุปกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10-100 microlite ดาวน์โหลด
 177. เครื่องตรวจวัดสารชนิดฟลุออเรสเซนส์ ดาวน์โหลด
 178. เครื่องลดปริมาณสารละลายชนิดปรับระดับความสูงของหัวพ่นแก๊สได้ ดาวน์โหลด
 179. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารพร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 180. เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับแยกชั้นไขมัน ดาวน์โหลด
 181. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด
 182. ชุดเก็บตัวอย่างด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดาวน์โหลด
 183. เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารพิษจากเชื้อราด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟ ดาวน์โหลด
 184. ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ดาวน์โหลด
 185. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ในเนื้อสัตว์ ชนิดพกพา ดาวน์โหลด
 186. -
 187. เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190 ถึงไม่น้อยกว่า 900 นาโนเมตร ดาวน์โหลด
 188. เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ดาวน์โหลด
 189. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด
 190. เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย pipette aid ดาวน์โหลด
 191. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ดาวน์โหลด
 192. เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า พร้อมแท่งแม่เหล็กกวนสาร ดาวน์โหลด
 193. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส ดาวน์โหลด
 194. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 195. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 196. ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 197. ตู้อบ (Hot air oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ดาวน์โหลด
 198. กล้องตรวจลักษณะทางกายภาพตัวอย่างวัตถุดิบด้วยเทคนิคสามมิติ พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 199. ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต (Biosafety cabinet class II) ดาวน์โหลด
 200. ชุดตะแกรงร่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 201. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณืประมวลผล ดาวน์โหลด
 202. เครื่องบดตัวอย่างแบบใช้เม็ดบีด ดาวน์โหลด
 203. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 204. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบ Deionization พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 205. ชุดวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของสัตว์ ดาวน์โหลด
 206. ชุดวัดก๊าซมีเทนจากการหายใจของสัตว์ ดาวน์โหลด
 207. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ พร้อมอุปกรณ์ (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer,ICP-OES) ดาวน์โหลด
 208. ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลด
 209. เครื่องทำปฏิกิริยาเบสคู่สมในเนื้อเยื่อบนสไลด์ (Hybridizer) ดาวน์โหลด
 210. เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม และโปรตีนแบบมัลติเพล็กซ์ ดาวน์โหลด
 211. ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 ดาวน์โหลด
 212. Multichanel pipette ขนาด 30-300 uL ดาวน์โหลด
 213. เครื่องปั่นผสมความเร็ว 2 ระดับ พร้อม Timer ดาวน์โหลด
 214. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงขนาดเล็ก ดาวน์โหลด
 215. Micropipette ขนาด 1000-5000 uL ดาวน์โหลด
 216. ชุดทำปฏิกิริยา Photochemical post column derivatization สำหรับเครื่อง HPLC (UV derivatization module) ดาวน์โหลด
 217. ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR(PCR Cabinet) ดาวน์โหลด
 218. ชุด Micropipette ดาวน์โหลด
 219. เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 50 มล.(Dispensor) ดาวน์โหลด
 220. ชุดตรวจวัดสารชนิดวัดการเรืองแสง (Fluorescence Detector หรือ Fluorospectrophotometric Detector) ดาวน์โหลด
 221. เครื่องเขย่าแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 222. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ดาวน์โหลด
 223. เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง (Heat block) ดาวน์โหลด
 224. ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ดาวน์โหลด
 225. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคไทเทรชัน (Potentionmetic titration) ดาวน์โหลด
 226. เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ (Automated MIC Test) ดาวน์โหลด
 227. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างและปนเปื้อนในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ด้วยหลักการของเหลวแรงดันสูงสองมิติ และวัดมวลสารแบบ Triple Quadrupole พร้อมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด
 228. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์ ดาวน์โหลด
 229. เครื่องดูดเจาะเซลล์ไข่ชนิดควบคุมแรงดันสุญญากาศ ดาวน์โหลด
 230. เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ ดาวน์โหลด
 231. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ดาวน์โหลด
 232. รถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดาวน์โหลด
 233. เครื่องจ่ายสารละลายเพื่อเตรียมตัวอย่างระบบอัตโนมัติ ดาวน์โหลด
 234. เครื่องเขย่าสารละลายในไมโครเพลท ชนิดเขย่าได้ 4 เพลท ดาวน์โหลด
 235. เครื่องเขย่าไมโครไตเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท ดาวน์โหลด
 236. เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับงาน PCR ดาวน์โหลด
 237. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารพันธุกรรมชนิดควบคุมอุณหภูมิ ดาวน์โหลด
 238. เครื่องแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลด
 239. เครื่องทำตัวอย่างแห้งแบบเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ดาวน์โหลด
 240. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรีย ดาวน์โหลด
 241. เครื่องปิดปากซองนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ดาวน์โหลด